Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego Wójta Gminy w zakresie podatków lokalnych.


Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  - Ordynacja podatkowa Wójt Gminy jest uprawniony do wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie podatków lokalnych.

  • Interpretacje indywidualne wydawane są na pisemny wniosek zainteresowanego, w jego indywidualnej sprawie.
  • Interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z jej uzasadnieniem prawnym.
  • Wniosek o interpetacje może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych, które wnioskodawca jest obowiązany przedstawić wyczerpująco. Wniosek musi również zawierać własne stanowisko w sprawie oceny prawnej okoliczności będących przedmiotem interpetacji.
  • Pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wnioskujący składa oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpetacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.
  • Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od złożenia wniosku.
  • Interpretację indywidualną wydaje się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w w/w terminie, uznaje się, iż następnego dnia po jego upływie została wydana interpretacja stwierdzajaca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.
  • Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia interpretacji indywidualnej wydanej przez Wójta Gminy Gierałtowice może ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Zgodnie z dyspozycją art.14i §3 cyt. ustawy interpretacje indywidualne, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

1. PDFinterpretacja indywidualna.pdf (152,77KB) - wydana w 2008 roku

2. PDFinterpretacja indywidualna.pdf (328,05KB) - wydana w 2013 roku

3. PDFinterpretacja nr 1 - 2023.pdf (224,52KB)

4. PDFinterpretacja nr 2 - 2023.pdf (615,32KB)