Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wydawane przez Wójta Gminy Gierałtowice


Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) Wójt Gminy jest uprawniony do wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie podatków lokalnych.

 • Interpretacje indywidualne wydawane są na pisemny wniosek zainteresowanego, w jego indywidualnej sprawie.
  Interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z jej uzasadnieniem prawnym.
  Wniosek o interpetacje może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych, które wnioskodawca jest obowiązany przedstawić wyczerpująco. Wniosek musi również zawierać własne stanowisko w sprawie oceny prawnej okoliczności będących przedmiotem interpetacji.
  Pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wnioskujący składa oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpetacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.
 • Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od złożenia wniosku.
 • Interpretację indywidualną wydaje się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w w/w terminie, uznaje się, iż następnego dnia po jego upływie została wydana interpretacja stwierdzajaca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.
 • Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia interpretacji indywidualnej wydanej przez Wójta Gminy Gierałtowice może ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wójta do usunięcia naruszenia prawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia interpretacji.
 • W terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie strona wnosi skargę do WSA, a w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Zgodnie z dyspozycją art.14i §3 cyt. ustawy interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

1. PDFwniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.pdf (93,92KB)
    PDFinterpretacja indywidualna.pdf (152,77KB)

2.PDFwniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.pdf (70,00KB)
   PDFinterpretacja indywidualna.pdf (328,05KB)

informację wytworzył(a): Katarzyna Krząkała
za treść odpowiada: Katarzyna Krząkała
data wytworzenia: 15-10-2008