Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Rejestr Instytucji Kultury

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Gierałtowice

 

Podstawa prawna prowadzenia rejestru:

art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Gierałtowice prowadzi Referat Organizacyjno Kadrowo Płacowy Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48 44-186 Gierałtowice.

 

Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury prowadzona jest księga rejestrowa.

 

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:

1.  otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę BIP organizatora,

2.  wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonywanych w rejestrze.

 

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

 

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej , nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia).

 

Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).

 

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gminy Gierałtowice o numerze:

57 1020 2313 0000 3802 0653 0259.

 

PDFREJESTR INSTYTUCJI KULTURY.pdf (194,12KB)- plik do pobrania w formacie pdf.