Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja Wójta Gminy Gierałtowice o głosowaniu korespondencyjnym

INFORMACJA

WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

o głosowaniu korespondencyjnym

 

 

W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r. wyborami Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej informuję, że wyborcy mogą głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę

w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców najpóźniej do dnia

27 kwietnia 2015r. Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub formie elektronicznej.

 

Zgłoszenia przyjmują pracownicy: Pani Agata Mosiądz-Kramorz kierownik Referatu Audytu i Kontroli oraz Pani Grażyna Płaszczyk inspektor Referatu Organizacyjnego  w godzinach pracy Urzędu tj.:

 

- poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00,

- czwartek 7:00-17:00,

 

Urząd Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice,  Referat Audytu i kontroli  tel. (32) 30 11 332 Referat Organizacyjny  (32) 30 11 307 fax. (32) 30 11 306, e-mail:

 

UWAGA:

Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

– nazwisko i imię (imiona),

– imię ojca,

– datę urodzenia,

– numer ewidencyjny PESEL wyborcy,

– oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Gminy Gierałtowice,

– adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego  odbioru pakietu wyborczego).

Ponadto:

– w zgłoszeniu wyborca może prosić o przesłania mu razem z pakietem wyborczym

nakładki na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille'a.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił

zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015r., może w dniach od11 maja 2015r. do 14 maja 2015r. zgłosić w urzędzie gminy, w której wpisany jest dorejestru wyborców zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu.

 

UWAGA:

Wyborca, który zgłosi zamiar głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i jednocześnie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, która została wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego.

 

Doręczenie pakietu wyborczego:

Wyborca, który dokonał zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

otrzyma nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów pakiet wyborczy, który:

– zostanie mu przesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo

– doręczony przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Gierałtowice.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem, doręczający

umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce pocztowej

wyborcy lub gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania wyborcy. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w Urzędzie Gminy Gierałtowice, jeśli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. Ze względu na daty upływu terminów na wykonanie poszczególnych czynności wyborczych związanych z obsługą głosowania korespondencyjnego, odbiór osobisty możliwy jest w wyżej wskazanych godzinach pracy Urzędu Gminy Gierałtowice
w Referacie Audytu i Kontroli Wewnętrznej pokój .115

 

UWAGA:

Pakiet wyborczy przesyła się, doręcza się albo wydaje wyłącznie do rąk własnych wyborcy.

W przypadku ewentualnego ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie

dostarczony na ten sam adres, na który dostarczono go w związku z pierwszym

głosowaniem. W trakcie przeprowadzanych wyborów i ewentualnej II tury głosowania nie ma możliwości zmiany tego adresu.

 

W skład pakietu wyborczego wchodzą:

1. zaadresowana koperta zwrotna,

2. karta do głosowania wraz z kopertą oznakowaną jako „Koperta na kartę do

głosowania”,

3. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,

4. instrukcja głosowania korespondencyjnego,

5. nakładka do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a – jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

 

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji

znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej jako

„Koperta na kartę do głosowania”, którą następnie należy zakleić.

 

UWAGA:

Niezaklejenie „Koperty na kartę do głosowania” spowoduje, że karta do głosowania, która się w niej znajduje, nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

W oświadczeniu o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy wpisać

miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać.

 

Do koperty zwrotnej, na której znajduje się adres obwodowej komisji wyborczej

należy włożyć:

1. zaklejoną kopertę oznakowaną jako „Koperta na kartę do głosowania”, zwierającą

kartę do głosowania,

2. podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

 

UWAGA:

Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać tak jak list polecony (tzn. za potwierdzeniem

nadania) na wskazany adres obwodowej komisji wyborczej (nie należy wrzucać koperty zwrotnej do skrzynki pocztowej).

 

UWAGA:

Nadanie koperty zwrotnej za potwierdzeniem nadania może nastąpić
w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju najpóźniej do dnia 06 maja 2015r., a na terenie gminy, w której wyborca jest ujęty w rejestrze wyborców do dnia 07 maja 2015r.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r.,

Nr 127, poz. 721 zpóźn. zm.) przekazuje w miejscu zamieszkania kopertę zwrotną

przedstawicielowi Poczty Polskiej, najpóźniej do dnia 7 maja 2015r., pod warunkiem, że zgłosił taką potrzebę przy odbieraniu bądź dostarczaniu pakietu wyborczego.

Wyborca może osobiście dostarczyć kopertę zwrotną:

– przed dniem głosowania, tj. do dnia 08 maja 2015r. (wyłącznie), do Referatu Audytu i Kontroli  pok. 115 w godzinach pracy urzędu,

w dniu 10 maja 2015r. w godzinach od 7:00 do 21:00 tj. do czasu zakończenia

głosowania, do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie

zwrotnej.

 

UWAGA:

Wyborcy, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego i otrzymał już pakiet wyborczy, nie wydaje się zaświadczenia o prawie do głosowania, chyba że wyborca zwróci pakiet w stanie nienaruszonym.

 

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania

w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy

społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych, domach studenckich a także dla wyborcy, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania.

 

 

WÓJT GMINY GIERAŁTOWICE

/-/ Joachim Bargiel