Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Urząd Stanu Cywilnego

 

 

                                               Wysokość opłat skarbowych w zakresie czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń w Urzędzie Stanu Cywilnego                            

 

Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

I.

Dokonanie czynności urzędowej

   
 

1. Sporządzenie aktu małżeństwa

84 zł

 
 

2. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego

11 zł

1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu

 
 1. Przyjęcie oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (art. 59 krio),
 2. Przyjecie oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego
  i opiekuńczego,
 3. Przyjęcie oświadczenia o zmianie (imienia) imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia

(art. 70 ust. 1 poasc),

 1. Przyjęcie oświadczeń małżonków,  że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko (art. 90 krio),
 2. Sporządzenie wzmianki na wniosek
  w akcie małżeństwa o rozwiązaniu małżeństwa na podstawie orzeczenia państwa obcego,
 3. Sporządzenie wzmianki na wniosek
  o zmianie imienia lub nazwiska rodzica lub rodziców osoby pełnoletniej w jej akcie urodzenia lub małżeństwa
   (art. 24 ust. 3 poasc).
 

2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa lub oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

 

5. Protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzony przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego

22 zł

 
 

7. Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

37 zł

 

II.

Wydanie zaświadczenia

Stawka

Zwolnienia

 

1) zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

38 zł

1) odpis wydawany z akt stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych

2) odpisy skrócone wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość oraz wydawane w sprawach Karty Dużej Rodziny; zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia

3) odpisy zupełne wydawane w sprawach dokumentów paszportowych

4) odpisy zupełne wydawane osobie, której akt dotyczy, po unieważnieniu wzmianki dodatkowej dołączonej do niewłaściwego aktu stanu cywilnego

5) zaświadczenie o przyjętych sakramentach

6) zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa

7) zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

2) zaświadczenie o stanie cywilnym

38 zł

3) zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

24 zł

4) zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

24 zł

5) odpis zupełny aktu stanu cywilnego

33 zł

6) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji

50 zł

7) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane albo rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego

39 zł

8) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu

39 zł

9) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego

39 zł

10) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek

39 zł

11) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku przeniesienia do rejestru stanu cywilnego wpisu z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r.

39 zł

12) odpis skrócony aktu stanu cywilnego

22 zł

 

2. Pełny odpis przetworzonych danych osobowych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz Rejestru Dowodów Osobistych

17 zł

 

4. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

5 zł

poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego