Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Referat Podatków i Opłat

Wpłat opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy numer:
57 1020 2313 0000 3802 0653 0259

W zakresie spraw prowadzonych przez Referat Podatków i Opłat  Lokalnych opłacie skarbowej
podlegają :


- wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - 21 złotych  
- wydanie innego zaświadczenia - 17 złotych
- udzielenie pełnomocnictwa - 17 złotych
- poświadczenie zgodności kopii/odpisu z oryginałem/kopią (tylko dokumentów dotyczących spraw merytorycznych leżących w zakresie  działalności Referatu PO) - 5 złotych od każdej pełnej lub zaczętej stronnicy


Nie podlega opłacie skarbowej

dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii m.in. w sprawach:
- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów
- świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym
-  zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę
-  nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia
-  dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in.:

- zaświadczenie wydawane w interesie publicznym
- zaświadczenie w sprawie ulg dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym
- zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania  podatku rolnego
- decyzje o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
- pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2018 r. poz.1044 z późn. zm.)

Zwrot opłaty skarbowej:

Jeżeli po dokonaniu zapłaty opłaty skarbowej, okaże się, że czynność nie może zostać dokonana lub nie zostanie wydane zaświadczenie, bez względu na to, czy przyczyna leży po stronie organu, czy wnioskodawcy, opłata skarbowa podlega zwrotowi.
Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek osoby, która zapłaty dokonała.
Po złożeniu wniosku, Wójt Gminy Gierłatowice przeprowadza postępowanie oraz wydaje decyzję w sprawie zwrotu opłaty skarbowej.
Po tym jak decyzja staje się ostateczna, tj. 14 dni po doręczeniu decyzji wnioskodawcy i nie złożeniu od niej odwołania,  następuje zwrot opłaty skarbowej w sposób wskazany we wniosku.     
 DOCXwniosek o zwrot opłaty skarbowej_.docx (24,22KB)