Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Organizacja, przedmiot działalności i kompetencje

Urząd realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących, względnie w drodze porozumień z właściwymi organami rządowymi. Urząd jest jednostką budżetową, przy pomocy której Wójt wykonuje gminne zadania publiczne, w tym zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że  przepisy szczególne stanowią inaczej. Czynności biurowe i kancelaryjne dotyczące spraw własnych gminy regulowane są postanowieniami instrukcji czynności kancelaryjnych w urzędach gmin. Urzędem kieruje Wójt.
 

Do zadań i kompetencji Wójta należy:

- Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowanie Urzędem Gminy.

- Reprezentowanie Gminy i jej Urzędu na zewnątrz.

- Przedkładanie Radzie Gminy i jej organom projektów uchwał każdemu z tych organów według jego -kompetencji.

- Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

- Prowadzenie spraw majątkowych dot. zwykłego zarządu mieniem gminy.

- Podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu, podpisywanie pism i -dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu.

- Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach gminy i pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami tej administracji, jak również organami administracji samorządowej.

- Upoważnienie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Wójta decyzji o których mowa w pkt. 4 zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz innymi przepisami prawa.

- Kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego.

- Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

- Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu.

- Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami Urzędu.

- Ogłaszanie budżetu gminy.

- Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy.

- Organizowanie akcji ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof.

- Przedkładanie Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w/g właściwości uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od ich podjęcia.

- Składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu.

- Zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

- Ustalanie ogólnych zasad organizacji i funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.

Wójt może:

- upoważnić Zastępcę lub innych pracowników Urzędu do wykonania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

- powierzyć Zastępcy lub Sekretarzowi prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu;

-powierzyć Zastępcy lub Sekretarzowi sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy;
 

Pod bezpośrednim nadzorem Wójta pozostają następujące Referaty i Komórki organizacyjne:

-Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

-Biuro Radców Prawnych

- Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

- Referat Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej

- Urząd Stanu Cywilnego

- Inspektor BHP

- Inspektor Ochrony Danych Osobowych

-Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

-Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE.