Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

UCHWAŁA NR LXXI/535/2024
RADY GMINY GIERAŁTOWICE
z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Gierałtowice”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597), w związku z art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), w związku z Uchwałą Nr VII/60/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice, na wniosek Wójta
Gminy Rada Gminy Gierałtowice uchwala:

§ 1.


1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice, zwane dalej
"studium".
2. "Studium" obejmuje następujące załączniki do niniejszej uchwały:
1) Tekst Studium wraz z uzasadnieniem – stanowiący Załącznik nr 1,
2) Rysunek Studium w skali 1:10 000 – stanowiący Załącznik nr 2,
3) Mapa "Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego" w skali 1:10 000 – stanowiąca Załącznik nr 3,
4) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice” – stanowiące Załącznik nr 4,
5) Dane przestrzenne – stanowiące Załącznik Nr 5.

§ 2.


Traci moc uchwała Nr XXXIX/268/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDFUCHWAŁA NR LXXI5352024 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice.pdf (46,58MB)