Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXX/173/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie stanowiska Rady Gminy w sprawie zarzutów Pana ................................... zawartych w skardze z dnia 13 grudnia 2004r.

Uchwała Nr XXX/173/05

Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r.

 

W sprawie stanowiska Rady Gminy w sprawie zarzutów Pana .......................... zawartych w skardze z dnia 13 grudnia 2004r.

 

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 Dz.U. Nr142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

art. 229 pkt. 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

§ 17 załącznika do uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVI/189/2001 z dnia 27 września 2001r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Gierałtowice (Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 85 poz. 2171 z późniejszymi zmianami)

po rozpatrzeniu zarzutów Pana ......................

Rada Gminy Gierałtowice uchwala

§1

Zająć stanowisko wobec zarzutów Pana ........................ zawartych w skardze z dnia 13 grudnia 2004r. na Radę Gminy Gierałtowice, którego treść określa załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 2

uchwały Rady Gminy Gierałtowice

Nr XXX/173/05 z dnia 03.02.2005r.

 

Rada Gminy Gierałtowice uchwałą Nr XXVIII/164/04 z dnia 25 listopada 2004r. rozpatrzyła skargę Pana ...................... z dnia 5 października 2004r. na działania Wójta w sprawie zakłócania ciszy przez użytkowników pomieszczeń w budynku remizy OSP w Paniówkach.

Rozpatrując skargę Rada zapoznała się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. W uzasadnieniu swojego stanowiska Rada nie wymieniała wszystkich imprez, na które powołuje się skarżący, albowiem istotą sprawy było ustalenie czy dopuszczalny poziom hałasu w czasie trwania imprez okolicznościowych był przekroczony. Przeprowadzone, w dniu 25 stycznia 1995 roku, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach badania emisji hałasu nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów. Skargi pana ........................ składane w kolejnych latach spowodowały podjecie przez gminę prac modernizacyjnych mających na celu ograniczenie emisji hałasu.

W roku 2002 wymieniono 4 okna otwieralne na nieotwieralne, o podwyższonej izolacyjności, zamontowano dwa klimatyzatory. Obecnie na ukończeniu są prace remontowe, które również mają ograniczyć poziom hałasu. Wykonano dodatkowe wejście do budynku remizy OSP od strony wschodniej tj. placu przedszkolnego, co pozwala na zamykanie głównych drzwi wejściowych, znajdujących się w ścianie frontowej, równoległej do posesji państwa Sztuba. Ponadto w roku 2005 planuje się wykonanie parkingu od strony wschodniej, na placu przedszkolnym.

Umową użyczenia z dnia 5 lipca 2004r. Gmina Gierałtowice przekazała część kompleksu budynków OSP Paniówki do korzystania Zarządowi OSP Paniówki. Obecnie na ukończeniu są prace nad opracowaniem regulaminu, w którym będą zawarte zasady wynajmowania i korzystania z sali.

Wykaz planowanych imprez z użyciem aparatury nagłaśniającej będzie przekazany do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Gmina Gierałtowice zleci wykonanie pomiarów poziomu hałasu emitowanego w czasie trwania imprez. Tak więc dopiero wynik tych pomiarów będzie stanowił podstawę do ustalenia zasadności stawianych zarzutów w zakresie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.

Żądania skarżącego co do pozbawienia OSP Paniówki możliwości organizowania imprez na sali remizy OSP i dopuszczenie jedynie możliwości organizowania imprez w salce LKS stanowi ingerencję skarżącego w suwerenne prawa właściciela obiektu, które mają charakter cywilno-prawny i podlegają rozstrzyganiu przez sądy powszechne.

Zmiana stanowiska Wójta Gminy, co do wyrażenia zgody na organizowanie imprez w sali remizy OSP wynikała z faktu przeprowadzenia wyżej wymienionych prac modernizacyjnych i remontowych w obiekcie, które w efekcie pozwoliły na obniżenie poziomu hałasu emitowanego w czasie trwania imprez.

Jedynym sprawdzalnym kryterium przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, a więc i zasadności skargi, jest przeprowadzenie badania przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Z odpowiednim wnioskiem o przeprowadzenie takiego badania wystąpi gmina na własny koszt.

W związku powyższym zarzuty skarżącego mają charakter subiektywny i nie zostały poparte żadnymi obiektywnymi dowodami. Ponadto należy stwierdzić, że Gmina nie może ponosić również odpowiedzialności za zakłócenia spokoju, które nie pochodzą z obiektu OSP.

 

 

 

informację wytworzył(a): Stefania Swoboda
za treść odpowiada: Stefania Swoboda
data wytworzenia: 2005-02-10