Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 15 ust.2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 450 z póżn.zm.),  

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w 2018 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

 

I. Informacje ogólne

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie dwóch członków komisji konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej, powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby, reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.
 3. Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  może zgłosić tylko jednego kandydata.
 4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.
 5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Gierałtowice w drodze zarządzenia.
 6. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących  udział w danym konkursie ofert;
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności  i  nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

III. Zadania członka komisji konkursowej:

 1. zapoznanie się z ofertami;
 2. ocena  formalna i  merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
  w otwartym konkursie ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
 3. określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach;
 4. udział w posiedzeniach komisji.

 

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Gierałtowice, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 02 lipca  2018r.

Wszelkich informacji udziela Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Urzędu Gminy Gierałtowice, tel. 32 30 11 307.

 

Formularz zgłoszeniowy:DOCFormularz zgłoszeniowy.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  13-06-2018
  przez: Dawid Góralski
 • opublikowano:
  13-06-2018 11:20
  przez: Dawid Góralski
 • zmodyfikowano:
  13-06-2018 11:22
  przez: Dawid Góralski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 1110
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: gieraltowice.pl