Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXX/175/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2005

UCHWAŁA Nr XXX/175/05

Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03 lutego 2005r.

 

W sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2005

 

Działając na podstawie przepisów: art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), § 17 ust. 2 załącznika do uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVI/189/2001 z dnia 27 września 2001r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Gierałtowice (Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 85 poz. 2171 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Gierałtowice uchwala:

§ 1

Ustalić ramowy plan sesji Rady Gminy na rok 2005, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

do uchwały Rady Gminy Gierałtowice

Nr XXX/175/05 z dnia 03.02.2005r.

 Ramowy plan sesji Rady Gminy na rok 2005

Lp

Termin

Tematyka

Główny sprawozdawca

1

Styczeń/
luty

Strategia rozwoju gminy

Wójt

Uchwalenie ramowego planu pracy Rady

Przewodniczący RG

Regulaminy wynagradzania nauczycieli

Wójt

2

Luty

Przyjęcie sprawozdania Wójta z wykonania uchwał RG za II półrocze 2004

Wójt

Plan zagospodarowania przestrzennego

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego

Stan prac nad kanalizacją gminy

Wójt

Plan rozwoju lokalnego

Wójt

3

Marzec

Plan zagospodarowania przestrzennego

Wójt,

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego

Informacja na temat stanu formalno-prawnego nieruchomości gminnych

Komisja Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku

Informacja o przygotowaniu organizacji pracy szkół w roku 2005/2006

Wójt

4

Kwiecień

Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta

Przewodniczący RG,

Wójt,

Komisja Rewizyjna,

Pozostałe komisje stałe RG

Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programów pokrewnych

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia

5

Maj

Informacja z działalności Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Pełnomocnik GOZK,

Komisja Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku

Problemy oświaty w gminie

Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia

Działalność gminnych jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem oświatowych)

Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku,

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

6

Czerwiec

Sprawozdanie z działalności OPS

Kierownik OPS

Stan ochrony środowiska w gminie

Wójt,

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego

Informacja o stanie urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych w Gminie

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego

7

Lipiec

Przyjęcie sprawozdania Wójta z wykonania uchwal RG za I półrocze 2005 r.

Wójt,

Przewodniczący RG

Sprawy rolnictwa i leśnictwa w gminie

Wójt,

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego

Analiza zakresu koniecznych zmian w nowym m.p.z.p.

Wójt,

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego

 

Sierpień

Przerwa wakacyjna

 

8

Wrzesień

Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2005 r.

Wójt,

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania

Sprawy szkód górniczych

Wójt

Komisja Górnictwa

9

Październik

Informacja o oświadczeniach majątkowych

Wójt

Przewodniczący RG

Informacja o działalności organizacji pozarządowych w gminie

Wójt

Informacja o realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska

Wójt,

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego

10

Listopad

Podatki i opłaty lokalne na 2006 r.

Wójt

Komisje stałe RG

Strategia promocji gminy

Wójt

11, 12

Grudzień

Podatki i opłaty lokalne na 2006 r.

Wójt

Komisje stałe RG

Uchwalenie budżetu na 2006 r.

Wójt

Komisje stałe RG

Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji stałych RG

Przewodniczący RG

Okresowa ocena aktywności radnych

Przewodniczący RG

Przyjęcie planu pracy RG i komisji na 2006 r

Przewodniczący RG

 
informację wytworzył(a): Stefania Swoboda
za treść odpowiada: Stefania Swoboda
data wytworzenia: 2005-02-10