Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXX/168/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

UCHWAŁA Nr XXX/168/05

Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03 lutego 2005r.

 

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

 

Działając na podstawie przepisów:

art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57 i 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

art. 109, 112 ust. 2 art. 116, 118, 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Gierałtowice uchwala:

§ 1

1.

Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2005
zgodnie z załącznikiem nr 1

1.337.520

2.

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetowa za rok 2004 w wysokości

1.337.520

§ 2

Wydatki budżetu Gminy Gierałtowice po zmianach wynoszą:

34.565.179

Nadwyżka budżetowa za rok 2004 wynosi

7.587.520

§ 3

Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych miedzy działami i rozdziałami
zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

W załączniku do uchwały Nr XXIX/161/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy Gierałtowice na rok 2005 pn. „Plan budżetu gminy Gierałtowice na rok 2005 w zakresie inwestycji”, w pozycji Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, nazwę zadania „Paniówki – wymiana wodociągu przy ul. Dworskiej w Paniówkach – 200.000 zł” zastąpić : „Paniówki – wymiana wodociągu przy ul. Dębowej w Paniówkach – 200.000 zł”

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Gierałtowice

Nr XXX/164/05 z dnia 3.02.2005r.

WYDATKI

Zwiększenia

Dział

010

Rolnictwo i łowiectwo

o kwotę

31.000

Rozdział

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

o kwotę

31.000

 

 

w tym wydatki:

 

 

 

 

- majątkowe

o kwotę

31.000

 

 

wykonanie projektu spinki wodociągowej ul. K.Miarki w Gierałtowicach

 

25.000

 

 

nadzór nad wymianą sieci wodociągowej ul. Działkowej

likwidacja hydrantów na starej sieci ul. Działkowej

 

6.000

Dział

600

Transport i łączność

o kwotę

258.770

Rozdział

60004

Lokalny transport zbiorowy

o kwotę

173.000

 

 

w tym wydatki:

 

 

 

 

- bieżące

 

 

 

 

wpłaty na rzecz KZK GOP Katowice

o kwotę

173.000

Rozdział

60016

Drogi publiczne gminne

o kwotę

85.770

 

 

w tym wydatki:

 

 

 

 

- majątkowe

o kwotę

85.770

 

 

projekt budowlano-wykonawczy modernizacji ul. Skotnickiej

o kwotę

6.100

 

 

projekt budowlano-wykonawczy i prace geodezyjne ul. Granicznej w Przyszowicach

o kwotę

15.000

 

 

budowa odwodnienia ul. Stachury oraz nadzór inwestorski

o kwotę

60.670

 

 

projekt budowlano-wykonawczy chodnika ul. Szkolnej w Chudowie

o kwotę

4.000

Dział

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę

35.000

Rozdział

75412

Ochotnicze straże pożarne

o kwotę

35.000

 

 

w tym wydatki:

 

 

 

 

- bieżące

o kwotę

35.000

 

 

współfinansowanie przełożenia instalacji cieplnej wodociągowej, obniżenie terenu i położenie kostki brukowej na placu przy Urzędzie Gminy oraz remizie OSP Gierałtowice

 

 

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę

1.005.250

Rozdział

90095

Pozostała działalność

o kwotę

1.005.250

 

 

w tym wydatki:

 

 

 

 

- majątkowe

o kwotę

1.005.250

 

 

projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Dworskiej + geodezja

o kwotę

6.600

 

 

projekt budowlano-wykonawczy budowa parkingu i chodnika  na terenie przyległym do boiska sportowego w Chudowie

o kwotę

610

 

 

budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej ul. Wolności w Paniówkach + nadzór inwestorski

o kwotę

991.540

 

 

projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ulicznego ul. Leśnej i Kolejowej w Gierałtowicach

o kwotę

6.500

Dział

926

Kultura fizyczna i sport

o kwotę

7.500

Rozdział

92601

Obiekty sportowe

o kwotę

7.500

 

 

w tym wydatki:

 

 

 

 

- majątkowe

o kwotę

7.500

 

 

projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia boiska treningowego LKS 35 Gierałtowice

o kwotę

7.500

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy Gierałtowice

Nr XXX/164/05 z dnia 3.02.2005r.

 

Nadwyżka z lat ubiegłych

 

§

Nazwa zadania

Plan budżetu na rok 2005

1

2

3

957

Nadwyżka z lat ubiegłych

1.337.520

Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Gminy Gierałtowice

Nr XXX/164/05 z dnia 3.02.2005r.

WYDATKI

Zmniejszenia

Dział

010

Rolnictwo i łowiectwo

o kwotę

1.230.000

Rozdział

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

o kwotę

1.230.000

 

 

w tym wydatki:

 

 

 

 

- majątkowe

o kwotę

1.230.000

 

 

wymiana wodociągu przesyłowego w ul. Gierałtowickiej w Przyszowicach wraz z przyłączami do budynków oraz wymiana wodociągu w ul. Spółdzielczej i ul. Ks.Pogrzeby wraz z przyłączami do budynków

 

1.100.000

 

 

wykonanie wodociągu w rejonie ulic Topolowej-Szkolnej w Chudowie

 

130.000

Zwiększenia

Dział

400

Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię gaz i wodę

o kwotę

1.230.000

Rozdział

40095

Pozostała działalność

o kwotę

1.230.000

 

 

w tym wydatki:

 

 

 

 

- majątkowe

o kwotę

1.230.000

 

 

wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego PGK spółka z o.o. Gierałtowice

 

1.230.000

 
informację wytworzył(a): Krystyna Karwat
za treść odpowiada: Stefania Swoboda
data wytworzenia: 2005-02-10