Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXXIII/197/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20.04.2005r. w sprawie herbu, flagi, baneru oraz pieczęci Gminy Gierałtowice

UCHWAŁA  Nr XXXIII/197/05

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 28 kwietnia 2005r.

 

W sprawie herbu, flagi, baneru oraz pieczęci Gminy Gierałtowice

 

Na podstawie:

-       art. 18 ust. 2 pkt. 13 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

-       art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. nr 31 poz. 130, z późn. zmianami)

po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala

§ 1

1.      Ustanawia się herb Gminy Gierałtowice.

2.      Herbem gminy Gierałtowice jest: w polu błękitnym tarczy późnogotyckiej, srebrny, oflankowany zamek z wieżą bramną, z czterema czarnymi oknami. Przed zamkiem, w świetle błękitnym bramy, snop z czterech złotych kłosów pszenicy.

3.      Wzór herbu gminy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4.      Proporcje herbu gminy określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.      Ustanawia się flagę Gminy Gierałtowice

2.      Flaga Gminy Gierałtowice zachowuje proporcje 5 : 8 i składa się z trzech poziomych stref w barwach herbu: srebrno – błękitno – złotej, zachowujących proporcje szerokości 1 : 3 : 1. Na strefie błękitnej w proporcjonalnej odległości od drzewca wynoszącej 1/8 długości bławata flagi, umieszczony jest herb gminy, zachowujący proporcjonalną wysokość do wysokości bławatu flagi jak 2 : 5.

3.      Flaga jest dwustronna i lewa strona flagi jest lustrzanym odbiciem strony prawej.

4.      Wzór i proporcje flagi określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1.      Ustanawia się banner Gminy Gierałtowice.

2.      Banner ma proporcje 5 : 12 i składa się z trzech poziomych stref w barwach herbu: srebrno – błękitno – złotej, zachowujących proporcje szerokości 1 : 3 : 1. Na wysokości 1/3 długości banneru umieszczony jest herb gminy, o proporcjonalnej wysokości w stosunku do długości banneru wynoszącej 3/12.

3.      Banner do zawieszenia poziomego jest jednostronny i posiada tylko stronę prawą.

4.      Banner do zawieszenia pionowego jest dwustronny i jego lewa strona jest lustrzanym odbiciem strony prawej.

5.      Wzór i proporcje  bannerów określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1.      Ustanawia się pieczęć Gminy Gierałtowice.

2.      Pieczęć gminy jest okrągła o średnicy 34 mm i zawiera w swoim symetrycznym środku herb gminy wraz z rozmieszczonym wokół niego w otoku stosownym napisem majuskulnym.

3.      Ustala się pieczęcie o następującej treści w otoku:

a)             GMINA GIERAŁTOWICE

b)             RADA GMINY GIERAŁTOWICE

c)             PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY GIERAŁTOWICE

d)             WÓJT GMINY GIERAŁTOWICE

4.      Wzornik pieczęci władz gminy określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Regulamin używania symboli gminy określa załącznik 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


informację wytworzył(a): Stefania Swoboda
za treść odpowiada: Mateusz Papkala
data wytworzenia: 05.05.2005r.