Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Karta informacyjna:

 • Edycja 2 z dnia 2021-04-26 numer karty: OŚ-1.

Podstawa prawna:

 • art. 104 Kodeks postępowania administracyjnego
 • art. 71-87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Wymagane dokumenty:

 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
 • karta informacyjna przedsięwzięcia, zgodna z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, sporządzona w 4 egzemplarzach (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych w 4 egzemplarzach);
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, sporządzony w 4 egzemplarzach (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych w 4 egzemplarzach;
 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

   

Opłaty:

 • opłata skarbowa 205 zł przy złożeniu wniosku
 • 17 zł – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
  na rachunek: Urząd Gminy Gierałtowice nr rachunku: 57 1020 2313 0000 3802 0653 0259

Miejsce załatwienia sprawy:

       Urząd Gminy Gierałtowice  

       Referat Ochrony Środowiska

       tel. 32 30-11-392 

       e-mail: ros@gieraltowice.pl

       godziny urzędowania: poniedziałek-środa 7:00 - 15:00, czwartek 7:00 - 17:00, piątek 7:00 - 13:00

Termin składania dokumentów: 

 • w trakcie całego roku.

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku (art. 35 §3 kpa)

Tryb odwoławczy: 

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Gierałtowice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCXKlauzula informacyjna.docx (18,12KB)

DOCXwniosek_wydanie decyzji srodowiskowej.docx (104,39KB)