Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.

Karta informacyjna:

 • Edycja 2 z dnia 2021-04-26 numer karty: OŚ-4.

Podstawa prawna:

 • art. 83f ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 • art. 122 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty:

 • rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości

Opłaty:

 • Zwolnione z opłaty skarbowej – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy:

      Urząd Gminy Gierałtowice

      Referat Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej

      tel. 32 30-11-396

      e-mail: ros@gieraltowice.pl

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:00 - 15:00, czwartek 7:00 - 17:00

Termin składania dokumentów: 

 • w trakcie całego roku.

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje się oględzin.

 • Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie

Tryb odwoławczy: 

 • W przypadku wniesienia sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Gierałtowice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
  1. nazwy gatunku drzewa;
  2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
   • a) posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,
   • b) nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.
 • Z oględzin sporządza się protokół.
 • Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Pliki do pobrania:

DOCXKlauzula informacyjna.docx

DOCXzgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.docx

DOCzgoda właściciela nieruchomości do zgłoszenia.doc