Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wniosek  o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Karta informacyjna:

 • Edycja 2 z dnia 2021-04-26 numer karty: OŚ-9.

Podstawa prawna:

 • art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 • Uchwała Nr XXXVII/283/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegając się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gierałtowice

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

 • aktualny odpis KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

 • kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa 107 zł przy złożeniu wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Gierałtowice

Referat Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej

tel. 32 30-11-393

e-mail: ros@gieraltowice.pl

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00, czwartek 7:00 – 17:00

Termin składania dokumentów: 

 • w trakcie całego roku.

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • do 30 dni

Tryb odwoławczy: 

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Gierałtowice.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCXKlauzula informacyjna.docx

DOCXwniosek_odbiór nieczystości ciekłych.docx