Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wniosek o dofinansowanie dla osób fizycznych ze środków budżetu poniesionych kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Gierałtowice.

Karta informacyjna:

 • Edycja 2 z dnia 2021-04-26 numer karty: OŚ-10.

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr VIII/63/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Gierałtowice.

Wymagane dokumenty:

 • informacja o wyrobach zawierających azbest” (załącznik nr 2 niniejszej uchwały), o której mowa w § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest,

 • kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność obiektu budowlanego (działki) lub zgody właściciela na realizację zadania, w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność,

 • zgoda współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych, jeżeli tytuł prawny do budynku posiada kilka osób (załącznik nr 3 niniejszej uchwały),

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest lub stosownej ostatecznej decyzji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

 • kserokopia faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za załadunek, transport i unieszkodliwianie na uprawnionym składowisku odpadów zawierających azbest, dokumentująca odrębnie koszty załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na składowisku,

 • oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego odpady zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (załącznik nr 4 niniejszej uchwały). W przypadku, gdy demontaż wyrobów zawierających azbest wykonywał inny przedsiębiorca niż ten, który je zbierał i transportował oświadczenie takie przedstawia również przedsiębiorca demontujący azbest z budynku,

 • kserokopia karty przekazania odpadu na uprawnione składowisko lub informacja o łącznej masie odpadów zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko

Opłaty:

 • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Gierałtowice

Referat Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej

tel. 32 30-11-393

e-mail: ros@gieraltowice.pl

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00, czwartek 7:00 – 17:00,

Termin składania dokumentów: 

 • w trakcie całego roku.

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • według kolejności wpłynięcia wniosków do 30 listopada danego roku

Tryb odwoławczy: 

 • brak

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • możliwości kontroli przestrzegania zapisów zasad udzielania dotacji celowej

Pliki do pobrania:

DOCXInformacja w sprawie ochrony danych osobowych

DOCwniosek.doc

DOCInformacja o wyrobach zawierających azbest

DOCZgoda współwłaściciela

DOCOświadczenie przedsiębiorcy

DOCDRUK NUMERU KONTA-azbest.doc