Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) oraz w miejscu sprzedaży (gastronomia)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j. Dz. U. z 2007r Nr 70 poz. 473 z późn. zmianami/.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  Załączniki:
  •    zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z rejestru sądowego,
  •    dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  •    decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Opłaty:

 • Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich – II piętro pokój nr 201, tel. 032/30 11 307,  e-mail: gplaszczyk@gieraltowice.pl
 • godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00, czwartek 7:00 – 17:00

Termin składania dokumentów: 

 • Wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności handlowej (lub upływem terminu ważności posiadanego już zezwolenia).

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Miesiąc od wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia z przyczyn niezależnych od organu prowadzącego postępowanie.

Tryb odwoławczy: 

 • Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem wójta Gminy Gierałtowice w terminie do 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie należy składać w sekretariacie Urzędu.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po raz pierwszy pobierane są w wysokości podstawowej: 

 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkohol (z wyjątkiem piwa), 
 • 2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 

Opłata za korzystanie z zezwoleń w latach następnych objętych zezwoleniem oraz dla przedsiębiorców kontynuujących działalność uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. 
Opłaty te podwyższa się, jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła: 
- 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i wówczas wynosi ona równowartość 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i wówczas wynosi ona równowartość 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 
- 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu i wówczas wynosi ona równowartość 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 

Pliki do pobrania:

PDFWNIOSEK - zezwolenie na sprzedaz napojow alkoholowych.pdf

DOCWNIOSEK - zezwolenie na sprzedaz napojow alkoholowych.doc