Przejdź do treści strony WCAG

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Karta informacyjna:

 • Edycja 1 z dnia 2015-04-08 numer karty: PP-1.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. 1 egz. oryginalnej mapy zasadniczej (w skali 1:500 lub 1: 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również map w skali 1:2000), zawierającej określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać wraz z naniesioną planowaną inwestycją.
 3. 1 egz. oryginalnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 obejmującej obszar o promieniu trzykrotnej szerokości frontu działki na której zlokalizowany jest obiekt (od strony drogi dojazdowej), nie mniej niż 50m - w celu przeprowadzenia analizy wynikającej z art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; na mapie należy zaznaczyć granicę terenu objętego wnioskiem.
 4. Po jednym egz. zapewnień lub warunków technicznych dostawy mediów (woda, gaz, energia elektryczna, odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych, telekomunikacja itp.). Wymóg ten nie dotyczy inwestorów, występujących o lokalizację sieci infrastruktury technicznej, będących jednocześnie jej dysponentami. W przypadku planowania inwestycji takich jak, np.: rozbudowa lub nadbudowa istniejącego obiektu, w sytuacji, gdy w związku z zaplanowanym zakresem inwestycji nie nastąpi konieczność rozbudowy lub budowy nowych przyłączy w formularzu wniosku w części określającej zapotrzebowanie na media, w odpowiednich pozycjach należy wpisać komentarz „w sposób dotychczasowy w ramach posiadanych limitów”, co będzie równoznaczne z brakiem ingerencji w istniejące przyłącza i dla inwestorów skutkować będzie odstąpieniem od konieczności uzyskiwania wymaganych zapewnień lub warunków technicznych dostawy poszczególnych mediów.
 5. Charakterystyka inwestycji przedstawiona w formie opisowej i graficznej – zawierająca określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz obejmująca charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, powierzchnię terenu podlegającą przekształceniu. Na charakterystykę w formie opisowej składa się wypełnienie na wniosku odpowiednich pól dotyczących funkcji planowanej inwestycji oraz dotyczących jej wymiarów. Na charakterystykę w formie graficznej składają się rysunki (mogą być wykonane odręcznie), przedstawiające planowaną inwestycję. Na rysunku należy również podać orientacyjne wymiary planowanej inwestycji (odpowiadające wymiarom wpisanym na wniosku).
 6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana).
 7. Oryginał lub odpis pełnomocnictwa – jeżeli Inwestor działa przez pełnomocnika.
 8. Odpis z właściwego rejestru (np. KRS) w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez osobę prawną lub upoważnionego przez właściwe organy osoby prawnej pełnomocnika.
 9. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz za udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi: 107 zł.

 • W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł. (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

 • Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – na podstawie art.2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628).

 • Zwolnione z opłaty skarbowej jest m.in. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, jeżeli pełnomocnictwo jest udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu – wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628).

 • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Gierałtowice: 74 8454 0001 2073 1000 1401 0047.

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Planowania Przestrzennego

Urząd Gminy Gierałtowice – pokój nr 109

tel. 032/30 11 371-372

e-mail: pp@gieraltowice.pl

godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00 – 15:00, czwartek 7:00 – 17:00.

Termin składania dokumentów: 

 • Wraz ze składanym wnioskiem.

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Do 65 dni.

 • Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania

Tryb odwoławczy: 

 • Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • Druk wniosku do pobrania:
  • W pokoju 109;
  • w Biurze Podawczym;
  • na stronie internetowej (BIP)

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

PDFWniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

DOCklauzula informacyjna WZ i DCP.doc