Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zapytanie ofertowe - pn. „Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2019 roku”

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi

pn. „Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2019 roku”

 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. z 2018 r. , poz. 1986 z późniejszymi zmianami) – zamówienie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Zamawiający:

Wójt Gminy Gierałtowice zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług w zakresie „Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2019 roku” w celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice.

 

 1. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Gmina Gierałtowice

44-186 Gierałtowice, ul. Księdza Roboty 48     

NIP 969-160-69-09

REGON 276257848

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienie obejmuje:
 1. Interwencyjne odławianie (wyłapywanie) bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów z terenu Gminy Gierałtowice.
 2. Transport i umieszczenie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
 3. Zapewnienie odłowionym zwierzętom miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt, spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (t.j. z 2018 r., poz. 1967),  które jest pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej i posiada wymagane prawem zezwolenia na działalność w tym zakresie.
 4. Obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt przyjętych do schroniska.
 1. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 2. Warunki płatności – płatność nastąpi miesięcznie na podstawie wystawionych faktur, z okresem płatności 21 dni licząc od dnia odbioru faktury.

 

 1. Wymagania przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

 

 1. Wykonawca zapewnia gotowość do świadczenia usług przez całą dobę we wszystkie dni w roku.
 2. Zwierzętom przyjętym do schroniska należy zapewnić schronienie, wyżywienie i niezbędną opiekę weterynaryjną.
 3. Wykonawca zapewnia odbiór, transport i przyjęcie do schroniska zwierząt znajdujących się w dobrej kondycji zdrowotnej, odebranych od wskazanego przez Zamawiającego lekarza weterynarii (dotyczy zwierząt, które uległy zdarzeniom drogowym na terenie Gminy Gierałtowice).
 4. Wykonawca zapewnia prowadzenie dokumentacji dotyczącej odłowionych bezdomnych zwierząt i przesyłanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań, w tym informacji o każdym przypadku zgonu, eutanazji i adopcji zwierzęcia.
 5. Wykonawca prowadzi działania zmierzające do pozyskania nowych właścicieli i oddawania zwierząt do adopcji.

 

 1.  Wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca w zakresie posiadania niezbędnych zezwoleń.

 

Wraz z formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

 1. Kserokopia aktualnej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt obejmującej współpracę na 2019 rok w zakresie dostarczania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przekazanych przez Wykonawcę lub kserokopia zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę schroniska dla bezdomnych zwierząt, w tym kserokopie  decyzji o wpisaniu danego schroniska do rejestru prowadzonego przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii i nadaniu podmiotowi numeru identyfikacyjnego w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt.
 2. Kserokopia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, wymaganym w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1454). W przypadku braku takiego zezwolenia Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca wystąpił do Wójta Gminy Gierałtowice z wnioskiem i uzyskał zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Gierałtowice.

 

 

 1. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

 

Ofertę na załączonym FORMULARZU OFERTY należy złożyć do dnia 26.11.2018 r. do godz. 15.00

w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Gierałtowice

44-186 Gierałtowice, ul. Księdza Roboty 48, pokój 114

lub pocztą elektroniczną na adres:

 

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 

 1. Cena – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której suma cen jednostkowych będzie najniższa.

Uwaga: wartość każdej z cen musi być większa niż zero.

 

 1. Odległość – schronisko musi znajdować się w odległości nie większej niż 30 km od siedziby urzędu gminy w Gierałtowicach.

Powyższe punkty muszą być spełnione łącznie.

 

 1. Informacja o przedmiocie zamówienia: Referat Gospodarki Komunalnej tel. 32 30 11 365.

 

 

PDFZapytanie_schronisko.pdf (232,32KB)
PDFFormularz_schronisko.pdf (206,80KB)