Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o zmianie umowy (aneks nr 2) dla zadania: „Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej”

 

Gierałtowice: Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 522273-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500115839-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzili postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Gmina Gierałtowic, 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,44-178 Przyszowice ul. Karola Miarki 1


 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44186   Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PN/4/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej” obejmująca wykonanie następujących robót: a) Przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami (długość 657 mb, szerokość 5,5 m) na odcinku od ul. Gierałtowickiej (DW 921) do ul. Powstańców Śląskich. b) Budowę kanalizacji deszczowej (PVC fi 400 mm, PVC fi 315 mm) o łącznej długości 552 mb wraz z przyłączami (fi 200 mm), c) Budowę chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,0 wzdłuż całego przebudowywanego odcinka drogi, d) Budowę ścieżki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej o szerokości 2,0 m o długości 580 mb. e) Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (PVC-U fi 200 mm) wraz z przyłączami o długości 211 mb, W/w. roboty obejmują również m. in. wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych, instalacyjnych, oraz drogowych. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określony jest przy pomocy dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną część niniejszej umowy). 2. Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) oraz SIWZ wraz załącznikami.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45232130-2,

45232440-8,

45233120-6,

45233161-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
09.05.2018r.- 16.11.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

NAZWA: Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/05/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

DROGOMAX Sp. z o.o.,  bryl@maximusbrukarstwo.pl , bryl@maximusms.pl,  ul. Zagórska 133 ,  42-680,  Tarnowskie Góry,  kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2106963.48 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE


 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/10/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zmiana wartości umowy (zwiększenie) o kwotę netto: 112 941,10 zł, co stanowi nie więcej niż 5,36 % wartości zawartej umowy oraz wprowadzenie podwykonawcy robót budowlanych. Zmiany były przewidziane w projekcie umowy i ogłoszeniu.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie prowadzenia robót stwierdzono uszkodzenie istniejącego przepustu zlokalizowanego pod ul. Wodną obejmujące deformację istniejących rur betonowych. Gmina zleca Wykonawcy roboty budowlane nieobjęte zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego polegające m.in.: na remoncie przepustu na rowie "A" pod ul. Wodną o śr. DN 1500 mm dł. 10,4 mb, wymianę hydrantu naziemnego na podziemny w obrębie skrzyżowania ul. Wodnej z ul. Polną w Przyszowicach, wykonanie dodatkowej studzienki kanalizacji deszczowej fi 425 mm przy bud. nr 14, wymianę istniejącej studni betonowej fi 1000 mm w obrębie skrzyżowania z ul. Polną.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Dane Podwykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne TOLOS Piotr Walczak i Wspólnicy sp.K.

Pobierz plik:PDFogłoszenie o zmianie umowy.pdf