Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o zmianie umowy (aneks nr 1) dla zadania: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice”

Gierałtowice: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 503581-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500066955-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44186   Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PN/2/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice. Polega on na wykonaniu remontu cząstkowego masą mineralno - bitumiczną dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej oraz remontu cząstkowego kruszywem dróg o nawierzchni tłuczniowej, których zarządcą jest Wójt Gminy Gierałtowice. Długość dróg gminnych w Gminie Gierałtowice wynosi 63km. Szacunkowa ilość masy mineralno - bitumicznej przeznaczonej do wykonania przedmiotowego remontu cząstkowego wynosi 90 Mg (ton), natomiast ilość kruszywa przeznaczonego do wykonania remontu cząstkowego wynosi 300 Mg (ton). Przedmiotu zamówienia należy realizować zgodnie z technologią wykonywania remontu cząstkowego w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz SIWZ wraz załącznikami.


II.4) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
08.03.2018r. - 31.12.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

NAZWA: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 08/03/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Centrum Budowy Dróg ŚLĄSK Anna Smorońska ,  biuro@cbd.pl ,  ul. Kokotek 36 ,  41-700,  Ruda Śląska,  kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 56160.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
07/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zmiana wartości umowy (zwiększenie) o kwotę netto: 7 880,00 zł, co stanowi nie więcej niż 14,03% wartości zawartej umowy. Zmiany były przewidziane w projekcie umowy i ogłoszeniu.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Ze względu na potrzebę wykonania dodatkowego remontu cząstkowego z mieszanki mineralno- bitumicznej w ilości 20 Mg (ton) Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie dodatkowych robót budowlanych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Pobierz plik:PDFOgłoszenie o zmianie umowy.pdf