Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania : „Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2019 r".

Z A W I A D O M I E N I E

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu prowadzonym w trybie art.138 o) ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz.1986) dla zadania : „Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2019 r”.

            Wójt Gminy Gierałtowice zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art.138 o) ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz.1986), w sprawie wyboru wykonawcy zadania : „Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2019 r.”,   wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

Kancelaria Radców Prawnych

Korczyński i Partnerzy sp. partnerska

41-400 Mysłowice Ul. Górnicza 7

 

Cena oferty brutto wynosi: 118 080,00 zł 

(słownie : sto osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt zł. 00/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu
Cena:                     40%

Doświadczenie:     60%

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów  oceny ofert określonych w ogłoszeniu.

Nr oferty (wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów wg kryterium cena

 

Przyznana ilość punktów wg kryterium doświadczenie

Łączna ilość punktów

Oferta nr 1

Kancelaria Radców Prawnych

Korczyński i Partnerzy
sp. partnerska   
 41-400 Mysłowice Ul. Górnicza 7

 

40 pkt

60 pkt

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia : 31.12.2018r.

 

Pobierz plik: