Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców - wynikające z uchwał Rady Gminy Gierałtowice

Od 6 grudnia 2016 r. na podstawie Uchwały nr XXVII/172/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie udzielania na obszarze Gminy Gierałtowice zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Zwolnienie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy zrealizują na terenie Gminy Gierałtowice inwestycję początkową. Zwolnienie dotyczy budynków lub ich części i budowli lub ich części.

Aby skorzystać ze zwolnienia należy przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją początkową dokonać pisemnego  zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy wraz z wymaganymi informacjami na formularzu wynikającym z uchwały. 

Korzystanie ze zwolnienia pociąga za sobą liczne obowiązki informacyjne oraz konieczność ich realizacji  we wskazanych terminach. Spełnienie wszystkich warunków określonych w Uchwale pozwala na uzyskanie zwolnienia od podatku od nieruchomości przez maksymalnie 4 lata od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

Warunkiem dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy w/w uchwały jest spełnienie łącznie następujących warunków:

a) dokonanie Wójtowi Gminy Gierałtowice, przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją początkową, pisemnego zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały wraz z wypełnionym formularzem, którego wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 312 z późn. zm.);

b) wniesienie przez beneficjenta pomocy wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r., poz. 174), pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych;

c) utrzymanie inwestycji na terenie Gminy Gierałtowice przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od daty zakończenia jej realizacji;

d) rozpoczęcie prac związanych z inwestycją początkową, w rozumieniu Rozporządzenia, w terminie 1 roku od  dnia dokonania zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy;

e) zakończenie realizacji inwestycji początkowej, w rozumieniu w rozumieniu § 5 ust. 3 lit. a) Uchwały, w terminie 3 lat od dnia dokonania zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy;

f) nieposiadanie zaległości podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień dokonania zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy oraz nieprzekroczenie dwumiesięcznego okresu zwłoki w regulowaniu podatków i opłat lokalnych od daty zgłoszenia, przez cały okres realizacji inwestycji i po jej zakończeniu tj. do wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy lub upływu okresu zwolnienia.

Załączniki do uchwały w wersji edytowalnej:

zał nr 1-region pom inwest=zgłosz zamiaru korzystania.doc
zał nr 2-region pom inwest=rozpoczęcie prac.doc
zał nr 3-region pom inwest=stan inwestycji.doc
zał nr 4-region pom inwest=zakończenie inwestycji.doc
zał nr 5-region pom inwest=warunki pomocy.doc
zał nr 6-region pom inwest=utrzymanie inwestycji.doc 

Ze zwolnienia z uchwały można skorzystać do 31 grudnia 2026 roku to znaczy, że do tego czasu można dokonać pisemnego zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy wynikającej z uchwały.

Uchwała będzie bowiem obowiązywała do czasu obowiązywania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów, którego okres obowiązywania został ponownie przedłużony do końca 2026 roku.

Ponadto przedsiębiorcy mogą ubiegać się o ulgi uznaniowe w spłacie zobowiązań na zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej.