Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców - wynikające z uchwał Rady Gminy Gierałtowice

Od 6 grudnia 2016 r. na podstawie Uchwały nr XXVII/172/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie udzielania na obszarze Gminy Gierałtowice zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Zwolnienie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy zrealizują na terenie Gminy Gierałtowice inwestycję początkową. Zwolnienie dotyczy budynków lub ich części i budowli lub ich części.

Aby skorzystać ze zwolnienia należy przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją początkową dokonać pisemnego  zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy wraz z wymaganymi informacjami na formularzu wynikającym z uchwały. 

Korzystanie ze zwolnienia pociąga za sobą liczne obowiązki informacyjne oraz konieczność ich realizacji  we wskazanych terminach. Spełnienie wszystkich warunków określonych w Uchwale pozwala na uzyskanie zwolnienia od podatku od nieruchomości przez maksymalnie 4 lata od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

Warunkiem dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy w/w uchwały jest spełnienie łącznie następujących warunków:

a) dokonanie Wójtowi Gminy Gierałtowice, przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją początkową, pisemnego zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały wraz z wypełnionym formularzem, którego wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 312 z późn. zm.);

b) wniesienie przez beneficjenta pomocy wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r., poz. 174), pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych;

c) utrzymanie inwestycji na terenie Gminy Gierałtowice przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od daty zakończenia jej realizacji;

d) rozpoczęcie prac związanych z inwestycją początkową, w rozumieniu Rozporządzenia, w terminie 1 roku od  dnia dokonania zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy;

e) zakończenie realizacji inwestycji początkowej, w rozumieniu w rozumieniu § 5 ust. 3 lit. a) Uchwały, w terminie 3 lat od dnia dokonania zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy;

f) nieposiadanie zaległości podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień dokonania zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy oraz nieprzekroczenie dwumiesięcznego okresu zwłoki w regulowaniu podatków i opłat lokalnych od daty zgłoszenia, przez cały okres realizacji inwestycji i po jej zakończeniu tj. do wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy lub upływu okresu zwolnienia.

Załączniki do uchwały w wersji edytowalnej:

zał nr 1-region pom inwest=zgłosz zamiaru korzystania.doc
zał nr 2-region pom inwest=rozpoczęcie prac.doc
zał nr 3-region pom inwest=stan inwestycji.doc
zał nr 4-region pom inwest=zakończenie inwestycji.doc
zał nr 5-region pom inwest=warunki pomocy.doc
zał nr 6-region pom inwest=utrzymanie inwestycji.doc 

Ze zwolnienia z uchwały można skorzystać do 31 grudnia 2023 roku to znaczy, że do tego czasu można dokonać pisemnego zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy wynikającej z uchwały.

Uchwała będzie bowiem obowiązywała do czasu obowiązywania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną  oraz pomoc na infrastrukturę lokalną.

Ponadto przedsiębiorcy mogą ubiegać się o ulgi uznaniowe w spłacie zobowiązań na zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej.