Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Gierałtowice 20.03.2019 r

4 posiedzenie Komisji Kultury odbędzie się  20 marca 2019 r. o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenie stwierdzenie prawomocności. Informacja o protokole ze wspólnego posiedzenia K. Budżetu i K. Kultury z 25.02.2019 r.

2. Zapoznanie się z informacją odnośnie działalności a) Gminnego Ośrodka Kultury, b) Gminnej Biblioteki Publicznej, c) Basenu „Wodnik”.

3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021” (druk 23/2019).

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/286/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice (druk 25/2019).

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice (druk 31/2019).

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w Gminie Gierałtowice”(druk 32/2019).

8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.

9. Sprawozdanie z wykonania Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2018 r.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów dotyczącego prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie na rzecz mieszkańców Gminy Gierałtowice (druk 24/2019).

11. Sprawy bieżące.