Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Stypendium za wysokie wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów

Szanowni Uczniowie i Rodzice,

W związku z podjęciem Uchwały Nr XVI/127/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice w ramach „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice”, przedstawia się obowiązujące zmiany w zakresie warunków przyznawania stypendium objęte ww. uchwałą :

 

Wyciąg z uchwały:

§ 3. Stypendium może być przyznane uzdolnionym uczniom w przypadku wystąpienia jednej
z niżej wymienionych okoliczności:
1) osiągnięcie wysokich wyników w nauce za dany rok szkolny w szkole:
     a) średnia ocen od 5,50 dla uczniów klasy VII i VIII,
     b) średnia ocen od 5,80 dla uczniów klas IV- VI,
2) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych organizowanych przez MEN i Śląskiego Kuratora Oświaty.
 

§ 4. Stypendium przyznawane jest jeden raz w roku po zakończonym roku szkolnym.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć rodzice ucznia lub opiekunowie prawni.
2. Zgłoszenie kandydata do stypendium Wójta Gminy następuje na podstawie złożonego wniosku stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność
z oryginałem potwierdzających konkretne osiągniecia kandydata w danym roku szkolnym.
4. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy
w Gierałtowicach do 10 września za poprzedni rok szkolny.
5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Wójt przyznaje lub odmawia przyznania stypendium do dnia 5 października.

 

 

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej informacji. 
DOCXWniosek na Stypendium Wojta Gminy Gieraltowice.docx (17,28KB)

Uchwała Nr XVI/127/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2019 r., poz. 9200)

PDFUchwala w sprawie przyjecia Regulaminu wyplacania Stypendium Wojta Gminy Gieraltowice.pdf (289,61KB)