Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/64/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice”, na wniosek Wójta Gminy

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice w ramach „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów w Gminie Gierałtowice zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XLV/308/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice oraz uchwała nr XLVIII/338/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/308/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych uczniów szkół w Gmin.pdf

opublikowano Dz.U.Woj. Śl.:  PDF65_stypendium Wójta_DzUWŚl.pdf