Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszaru sołectwa Chudów.

Gierałtowice, dnia  11.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszaru sołectwa Chudów

 

Zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z poźn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w  dniach od 23 kwietnia do 31 maja 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach (adres: 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48),

w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek - 10.00 – 13.00
czwartek  - 14.00 – 17.00.
 

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Planowanie Przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudowie  (adres: 44-177 Chudów ul. Szkolna 54A) o godz. 17. 00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2081) zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:

     - o projekcie ww.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

     - o prognozie oddziaływania na środowisko,

     - o opracowaniu ekofizjograficznym,

     - o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gierałtowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669) tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Gierałtowice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy  dodatkowo Rada Gminy Gierałtowice.

Wójt Gminy Gierałtowice

Leszek Żogała

 

Pobierz plik:PDF4780_0001.pdf

Pliki: https://1drv.ms/f/s!Ak0I3rjqlfpfhAW-HE2XXmzDOvkd