Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obowiązek informacyjny RODO

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gierałtowice. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Gierałtowice z siedzibą przy ul.  Ks. Roboty 48

2. Inspektor Ochrony Danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Wójta Gminy Gierałtowice można skontaktować elektronicznie na adres e-mail: iod@gieraltowice.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.W jaki celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO w związku z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym, który nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań z obrad rady gminy w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  Podczas sesji rady gminy odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio video osób biorących w niej udział.

4. Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania.

Informujemy, że obrady są transmitowane w internecie, nagrywane i udostępniane, stąd musi sobie Pani/Pan zdawać sprawę, że poprzez uczestniczenie w sesji Pani/Pana wizerunek zostanie udostępniony. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych (w postaci: wizerunku, imienia, nazwiska, funkcji/stanowiska) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora. W przypadku niepodania swoich danych, nie będzie możliwości wzięcia udziału w obradach Rady Gminy Gierałtowice.

5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe.

Pani/Pana dane będą udostępniane w internecie na stronie kanału youtube, na stronie www.gieraltowice.pl, w BIP-e oraz na wniosek podmiotów, które wystąpiły o udostępnienie nagrań bądź zdjęć z obrad rady gminy.

6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie Gminy, a następnie archiwum państwowym wieczyście, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.

8.Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych.

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

9.Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.