Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zapytanie ofertowe na Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do projektu Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do projektu Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.186.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 15 października 2014 roku w sprawie ustalania procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;  zapraszam do złożenia oferty na sporządzenie:

Opracowania ekofizjograficznego do projektu Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

  1. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Gierałtowice

44-186 Gierałtowice, ul. Księdza Roboty 48     

NIP: 969-160-69-09

REGON 276257848

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest: sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do projektu Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice - zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz aktu wykonawczego do tej ustawy -  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298). 
  2. Termin wykonania zamówienia: 4 mies. od dnia podpisania umowy
  3. Warunki płatności: płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
  1. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać do 31 maja do godz. 13.00, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, przesyłając na adres e-mail:  lub osobiście do Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48.

  1. KRYTERIA WYBORU OFERTY: cena
  1. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gierałtowice oraz na stronie internetowej www.gieraltowice.pl./bip. Dodatkowo informacja o wynikach zostanie przesłana Wykonawcom w formie elektronicznej na adresy podane przez nich w złożonej ofercie.

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem w rozumieniu przepisów Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji i unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. O ewentualnym wyborze Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Osobą uprawnioną do kontaktu w ramach niniejszego postępowania jest Maria Kuczera (nr tel. 32 30 11 371).

 

DOCformularz oferty na opracowanie ekofizjograficzne.doc
DOCoświadczenie oferenta.doc