Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

Rada Gminy Gierałtowice, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) przystępuje do wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

Rada winna wybrać:

3 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach,

2 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 1 ławnika.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

prezesi właściwych sądów,

stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie gminy dokonującej wyboru.

Dokumenty składane podczas zgłoszenia kandydata:

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2219 r. poz. 357 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW ZAKOŃCZY SIĘ 30 CZERWCA 2019 R.

OPŁATY

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika, wraz z wymaganymi załącznikami, przyjmowane są w Biurze Rady Gminy Urzędu Gminy Gierałtowice (pokój 202), ul. Ks. Roboty 48, w godzinach urzędowania (poniedziałek, wtorek, środa, piątek 700– 1500, oraz w czwartek 700 –1700)

Wyborów ławników Rada Gminy Gierałtowice dokona w terminie do końca października 2019 r.

DRUKI DO POBRANIA

1.Karta zgłoszenia kandydata na ławnika: plik do pobrania DOCKarte zgłoszenia kandydata na ławnika_BIP.doc

2.Oświadczenia składane przez kandydata:

dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe) - plik do pobrania DOCOświadczenia kandydata_postępowanie z oskarżenia publicznego.doc

 dotyczące władzy rodzicielskiej - plik do pobrania DOCOświadczenia kandydata_władza rodzicielska.doc

3. Formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie: plik do pobrania PDFFormularz zapytania o udzielenie informacji o osobie.pdf

4. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika: plik do pobrania DOCLista osób zgłaszających kandydata.doc

5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: plik do pobrania: DOCklauzula_kandydaci na ławników.doc

Druki dostępne są również w Biurze Rady Gminy UG Gierałtowice (pokój 202).

Informacji związanych z wyborem ławników udziela biuro rady gminy – tel:32/3011305; 697 776 228;

 

                                   Przewodniczący Rady

                                   Gminy Gierałtowice

                                  (-) Paweł Szary

 

Gierałtowice, 29 maja 2019 r.