Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gierałtowice - 28 maj 2019

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

 Nr 0050.114.2019 z dnia 28.05.2019r.

 

w sprawie:  wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

                 ustalenia wysokości wadium oraz powołania Komisji Przetargowej

          

Na podstawie:

  • art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506),
  • art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204),
  • § 7 ust. 1 uchwały nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18 maja 2018r., poz. 3322) zmienionej uchwałą nr XLIX/345/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11.09.2018r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 14 września 2018r., poz. 5637),
  • § 4 ust. 2 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

 

      Z A R Z Ą D Z A M

 

§ 1

Przeprowadzić I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gierałtowice – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Powołać Komisję Przetargową w składzie:

 

1. Józef Długaj - przewodniczący

2. Gabriela Nowakowska-członek

3. Agnieszka Lazarowicz - członek

4. Anna Woźnica-Marcisz - członek

5. Aleksandra Kuś – członek

 

 

do przeprowadzenia w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48a przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej opisanej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wyciąg z ogłoszenia podlega opublikowaniu w dodatku gliwickim do Dziennika Zachodniego.   

  

 § 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

 

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

Do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

     Nr 0050.114.2019 z dnia 28.05.2019r.

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gierałtowice

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta

Nr działki, powierz chnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie     i rodzaj zabudowy

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

1

Paniówki

ul. Gliwicka

 

GL1G/00039643/8

SR w  Gliwicach

2104/46 pow. 0.2988 ha,

k.m. 5

Działka niezabudowana położona ok. 55m na północ od pasa drogowego ul. Gliwickiej, stanowiącej drogę krajową DK44, w bliskim sąsiedztwie z gminą Mikołów, w bezpośrednim sąsiedztwie Potoku Promna oraz restauracji. Działka w kształcie wydłużonego trójkąta  o długości boków 40mx152mx145m, nieogrodzona. Dojazd do działki odbywał się będzie wewnętrzną gruntową drogą gminną o szerokości ok. 5m. Działka nie uzbrojona.

1)Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2) W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice działka stanowi obszary zabudowy usługowo-mieszkaniowej symbol UM oraz obszary użytków rolnych w ciągach ekologicznych symbol RE.

 

241 700 zł

25 000 zł


Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 2 ust.33 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 17.07.2019 roku  o godz. 9.00

 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48a:

 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)- dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

- w przypadku osób prawnych - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) z podaniem tytułu wpłaty określającym numer geodezyjny nieruchomości, przelewem na konto Urzędu Gminy w Gierałtowicach – Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie nr rachunku 38 8454 0001 2007 1000 1401 0018.

Termin  wniesienia  wadium  upływa  dnia 10.07.2019r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Gierałtowice.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Każdy uczestnik przetargu może zaskarżyć na piśmie czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Gierałtowice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Cudzoziemcy, zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. 2017r. poz. 2278).  

Osoba ustalona jako nabywca:

  • jest zobowiązana wpłacić cenę sprzedaży nieruchomości przed zawarciem aktu notarialnego,
  • ponosi koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

Wpłacone wadium podlega:

  • zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
  • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, odpowiednio po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym nie później niż w ciągu 3 dni,
  • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

Wójt Gminy Gierałtowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48a, pok. 114, tel. 32 30 11 364.

 

 

Gierałtowice, dnia 28.05.2019r.

 

Link do mapy: http://gieraltowice.e-mapa.net?userview=54

PDFprzetarg.pdf