Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29-05-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/64/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice” na wniosek Wójta Gminy

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr VII/65/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice w ramach „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice”, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć rodzice ucznia lub opiekunowie prawni. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29-05-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie .pdf

opublikowano Dz.U.Woj. Śl. PDF74_zmian regulaminu-stypendium wójta Dz.U.Woj. Śl..pdf