Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Gierałtowice wraz z wykonaniem wejścia dla niepełnosprawnych”.

Ogłoszenie nr 510128988-N-2019 z dnia 26-06-2019 r.

Gmina Gierałtowice: Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Gierałtowice wraz z wykonaniem wejścia dla niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 543187-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44-186  Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Gierałtowice wraz z wykonaniem wejścia dla niepełnosprawnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

PN/6/2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1.Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Gierałtowice wraz z wykonaniem wejścia dla niepełnosprawnych w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, 48a na działkach nr 232/51, 797/53, 798/53, na którą składają się następujące elementy: a. Zaprojektowanie termomodernizacji elewacji północnej budynku Urzędu Gminy Gierałtowice przy ul. Ks. Roboty 48 w Gierałtowicach. b. Zaprojektowanie wejścia dla niepełnosprawnych w elewacji północnej budynku Urzędu Gminy Gierałtowice przy ul. Ks. Roboty 48 w Gierałtowicach. c. Zaprojektowanie pochylni dla niepełnosprawnych oraz schodów przy elewacji północnej prowadzących z poziomu istniejącego terenu do projektowanego wejścia dla niepełnosprawnych. d. Zaprojektowanie zagospodarowania terenu w rejonie projektowanej pochylni dla niepełnosprawnych oraz wejścia dla niepełnosprawnych. e. Zaprojektowanie termomodernizacji części elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy Gierałtowice przy ul. Ks. Roboty 48a w Gierałtowicach. f. Zaprojektowanie termomodernizacji dachu (stropodachu) budynku Urzędu Gminy Gierałtowice przy ul. Ks. Roboty 48a w Gierałtowicach. Szczegółowy zakres zadania został określony w SIWZ oraz w załączniku nr 9 do SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia dla opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Gierałtowice wraz z wykonaniem wejścia dla niepełnosprawnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

 

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17332.09 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: ConceptPro Michał Szafarczyk 
Email wykonawcy: biuro@concept-pro.pl 
Adres pocztowy: Os. Księcia Władysława 6c/8 
Kod pocztowy: 44-240 
Miejscowość: Żory 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17220.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17220.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43050.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

PDFOgloszenie o udzieleniu zamowienia PN_6_2019.pdf