Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: „Remont nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice”.

Ogłoszenie nr 510129028-N-2019 z dnia 26-06-2019 r.

Gmina Gierałtowice: Remont nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 546698-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44-186  Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

PN/8/2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych następujących ulic: a) ul. Powstańców Śląskich w Paniówkach – odcinek od długości 387 mb – pow. 1 548 m2 – zakres rzeczowy obejmuje wykonanie regulacji istniejących studni kanalizacji deszczowej, skropienie emulsją oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm. Zadanie obejmuje również wykonanie obustronnych poboczy z destruktu asfaltowego. b) łącznik ulic Powstańców Śląskich i ul. Ogrodowej w Przyszowicach – dz. nr 63 – odcinek o długości 38 mb – powierzchnia 171 m2 – zakres rzeczowy obejmuje wykonanie regulacji istniejącej studni kanalizacji deszczowej skropienie emulsją oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm. Zadanie obejmuje również wykonanie obustronnych poboczy z destruktu asfaltowego. c) ul. Zamkowa w Paniówkach – odcinek od długości 223 mb – powierzchnia 669 m2 – zakres rzeczowy obejmuje wykonanie wzmocnienia konstrukcji drogi obejmującej wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego (warstwa dolna gr. 20 cm, warstwa górna gr. 10 cm), wykonanie rozkładarką nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. 5 cm. d)droga boczna ul. Granicznej w Przyszowicach (dz. nr. 1984/277) – odcinek o długości 139 mb - powierzchnia 417 m2 - zakres rzeczowy obejmuje wykonanie wzmocnienia konstrukcji drogi obejmującej ułożenie geowłókniny separującej, wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego (warstwa dolna gr. 25 cm, warstwa górna gr. 10 cm), wykonanie rozkładarką nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. 5 cm. W/w. roboty obejmują również m. in. wykonanie robót ziemnych oraz robót towarzyszących. 2. Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o uproszczoną dokumentację projektową (opis i plan sytuacyjny, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) oraz niniejszą SIWZ wraz załącznikami .

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 200993.69 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Centrum Budowy Dróg Śląsk Anna Smorońska 
Email wykonawcy: biuro@cbd.pl 
Adres pocztowy: ul. Kokotek 36 
Kod pocztowy: 41-700 
Miejscowość: Ruda Śląska 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 176751.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 176751.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 298449.78 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia PN_8_2019.pdf