Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie: ogłoszenia wykazu pomieszczeń w budynku stanowiącym zasób nieruchomości Gminy Gierałtowice z przeznaczeniem pod wynajem.

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.170.2019 z dnia 12 lipca 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu pomieszczeń w budynku stanowiącym zasób nieruchomości Gminy Gierałtowice z przeznaczeniem pod wynajem.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).

 

Z A R Z Ą D Z A M

§ 1

Z zasobu nieruchomości Gminy Gierałtowice przeznaczyć do oddania w najem pomieszczenie użytkowe położone na parterze w budynku Pałacu w Przyszowicach przy ul. Parkowej 11, działka nr 31, mapa nr 22, obręb Przyszowice [0004], KW GL1G 00123793/0, określone w wykazie nieruchomości stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni i liczy się od daty ogłoszenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gierałtowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.170.2019 z dnia 12 lipca 2019 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na wynajem.

 

  1. Oznaczenie nieruchomości

Pod wynajem przeznaczone zostaje pomieszczenie użytkowe na parterze w budynku Pałacu w Przyszowicach przy ul. Parkowej 11, działka nr 31, mapa nr 22, obręb Przyszowice [0004], KW GL1G 00123793/0, które stanowi zasób nieruchomości Gminy Gierałtowice.

 

  1. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia wynosi 18,84 m2.

 

  1. Opis pomieszczenia:

Pomieszczenie o wymiarach 3 m x 6,28 m z oknem znajduje się na parterze budynku.

Jest wyposażone jest w instalację centralnego ogrzewania, oraz elektryczną i przystosowane jest na cele prowadzenia działalności biurowej. Przed rozpoczęciem działalności pomieszczenie należy pomalować.

 

  1. Okres najmu

Okres najmu wynosi 3 lata.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa najmu na okres 3 lat z możliwością rozwiązania jej za porozumieniem stron, lub przez każdą ze stron za 3 – miesięcznym okresem wypowiedzenia. Rozpoczęcie działalności w wynajętym  pomieszczeniu nastąpi nie wcześniej niż 1 września 2019 r.

 

  1. Minimalny czynsz najmu za 1 m2

Minimalny czynsz najmu wynosi 12,00 zł netto, tj. 14,76 zł brutto za 1 m2. Czynsz nie obejmuje wyposażenia oraz kosztów związanych z centralnym ogrzewaniem, zużyciem prądu i wody a także opłatami związanymi za korzystanie z pomieszczeń do wspólnego użytku i zarządu nieruchomością.

 

  1. Opłaty dodatkowe

Najemca będzie płacił Wynajmującemu opłatę dodatkową, za centralne ogrzewanie i energię elektryczną rozliczane całorocznie w kwocie 2,64 zł./netto za 1 m2.

 

  1. Przeznaczenie pomieszczenia:

Pomieszczenie  przeznaczone jest na cele prowadzenia działalności biurowej.

 

  1. Termin wnoszenia opłat

Czynsz i inne opłaty płatne miesięcznie w terminie do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni  na podstawie faktur VAT.

 

  1. Zasady aktualizacji opłat

Czynsz będzie waloryzowany bez konieczności zmiany umowy po każdym kolejnym pełnym roku kalendarzowym obowiązywania umowy o opublikowany przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok obowiązywania umowy.

 

Pobierz plik: PDF0250_0001.pdf