Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Powstańców Śl. w Gierałtowicach”.

Ogłoszenie nr 510158781-N-2019 z dnia 31-07-2019 r.

Gmina Gierałtowice: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Powstańców Śl. w Gierałtowicach 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 557738-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44-186  Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Powstańców Śl. w Gierałtowicach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

PN/11/2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zadania jest „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Powstańców Śl. w Gierałtowicach” na odcinku od skrzyżowania z ul. Zgrzebnioka do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej: • Budowy i przebudowy chodnika o łącznej długości ok. 545 mb; • Budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na całym odcinku projektowanego chodnika łącznie z wykonaniem przyłączy na posesje sąsiadujące z chodnikiem; • Przebudowę lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury w przypadku wystąpienia kolizji z elementami projektowanego uzbrojenia. Szczegółowy zakres zadania określony został w wytycznych do projektowania stanowiących integralną część umowy oraz z w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Zakres zadania obejmuje: 2.1. Pozyskanie map do celów projektowych oraz wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów geodezyjnych służących wykonaniu przedmiotowej dokumentacji, 2.2. Wykonanie badań geologicznych podłoża (3 otwory), 2.3. Opracowanie koncepcji, 2.4. Wykonanie w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę, zatwierdzającej przedmiotowy projekt oraz złożenie przedmiotowego wniosku, 2.5. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowej dokumentacji, 2.6. Wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego. 3. Realizacja robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej będzie się odbywała zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp. W związku z tym wymagane jest aby opracowywana niniejsza dokumentacja projektowa bezwzględnie spełniała wymogi ustawy Pzp. a także pozostałych aktualnie obowiązujących aktów prawnych. 4. Zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich powinna odpowiadać wymaganiom obowiązujących aktów prawnych a w szczególności: a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276 z późn. zm.), b. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.), c. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), d. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018. poz. 799 z późn. zm.), e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2016 r. poz. 124), f. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1935), g. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), h. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), 8. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) uzupełnienia dokumentacji projektowej w zakresie i terminie wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji w związku ze złożeniem wniosku o pozwolenie w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, b) przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego (w terminach ustalonych przez Zamawiającego) odpowiedzi na pytania wykonawców realizujących roboty na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, 9. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego (w ramach umowy przewidziane jest pełnienie 3 nadzorów autorskich) podczas wykonywania robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 10. Wykonawca - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 projektu umowy: 10.1. Przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku wykonania niniejszego zamówienia, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie używania, b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 10.2. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie zmian w dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, wynikających z konieczności spełnienia wymogów narzuconych prawem, decyzją administracyjną czy też normami technicznymi, zmian poprawiających bezpieczeństwo oraz zmian mających na celu usuwanie popełnionych przez Projektanta błędów. Wykonawca wyrazi również zgodę na wprowadzenie zmian stanowiących nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego. 10.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich. 11. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja opracowana na podstawie niniejszego zamówienia nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich oraz, że w przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw autorskich do dokumentacji lub jej części, w tym prawa własności, praw autorskich osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Wykonawca przejmie odpowiedzialność wobec osób trzecich. 12. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia. 13. Zamawiający oświadcza, że nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 14. Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 15. Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 16. Zamawiający oświadcza, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania części prac, wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym zamawiającego poprzez dokonanie stosownego zapisu w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 17. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp., Zamawiający wskazuje, że czynności wykonywane w trakcie realizacji zamówienia nie charakteryzują się wykonywaniem pracy w oparciu o stosunek pracy, zatem Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące te czynności były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 18. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ projekt umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 19. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, przewidzianych wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71322000-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 34264.85 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Biuro Projektowania Dróg i Ulic mgr inż. Paweł Schmidt 
Email wykonawcy: projekty.drogowe@wp.pl 
Adres pocztowy: ul. Kłodnicka 97 pok.321 
Kod pocztowy: 41-706 
Miejscowość: Ruda Śląska 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 36654.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 36654.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 61500.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

PDFOgloszenie o udzieleniu zamowienia PN_11_2019.pdf