Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej zasadności przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na potrzeby przedszkola.

Ogłoszenie nr 589830-N-2019 z dnia 2019-08-27 r. 

Gmina Gierałtowice: Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej zasadności przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na potrzeby przedszkola
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, krajowy numer identyfikacyjny 68784700000000, ul. ul. ks. Roboty  48 , 44-186  Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.gieraltowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.bip.gieraltowice.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pocztą, pocztą kurierską lub osobiście 
Adres: 
Urząd Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Szkód Górniczych pokój 203.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej zasadności przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na potrzeby przedszkola 
Numer referencyjny: PN/16/2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zadania jest opracowanie szczegółowej analizy techniczno-ekonomicznej zasadności: § przebudowy istniejącego 2-kondygnacyjnego (parter, piętro oraz strych nieużytkowy) budynku handlowo-usługowego o kubaturze 6440,23m3 przy ul. Szkolnej 80 na działce nr 2000/121 na potrzeby 5-oddziałowego gminnego przedszkola, § zagospodarowania terenu wokół istniejącego 2-kondygnacyjnego budynku przeznaczonego do przebudowy na potrzeby 5-oddziałowego gminnego przedszkola na działkach nr 2000/121, 2001/121, 2003/121 i 1998/122. Istniejący budynek zlokalizowany przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na działce nr 2000/121 oraz działki nr 2001/121, 2003/121, 1998/122 bezpośrednio sąsiadujące z przedmiotowym budynkiem nie stanowią własności Gminy Gierałtowice. Gmina Gierałtowice zawarła stosowne porozumienie z właścicielem budynku na działce nr 2000/121 umożliwiające sporządzenie niniejszej analizy techniczno-ekonomicznej. Ø Podstawowe parametry techniczne istniejącego budynku przeznaczonego do przebudowy: Powierzchnia zabudowy m2 697,56 Powierzchnia całkowita m2 2089,72 Powierzchnia podłóg (parter, piętro) m2 1158,49 Kubatura budynku m3 6440,23 Długość budynku m 31,27 Szerokość budynku m 30,97 Wysokość budynku m 11,05 Ilość kondygnacji kondygnacja Dwie kondygnacje (parter, piętro) + strych nieużytkowy Ø Podstawowe parametry techniczne działek Działka nr 2000/121 ha 0,20 Działka nr 2001/121 ha 0,20 Działka nr 2003/121 ha 0,0269 Działka nr 1998/122 ha 0,0998 2. Analiza techniczno-ekonomiczna swoim zakresem rzeczowym powinna obejmować co najmniej: a. Projekt zagospodarowania terenu na działce nr 2000/121 w rejonie przebudowywanego budynku oraz na działkach nr 2001/121, 2003/121 i 1998/122 obejmujący: § Przebudowę istniejącego zjazdu z drogi publicznej lub budowę nowego zjazdu z drogi publicznej, § Chodniki i ścieżki piesze, jezdnię manewrową wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych (nawierzchnie utwardzone), § Zieleń wraz z nasadzeniem drzew i krzewów, § Elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.), § Plac zabaw wraz z wyposażeniem, § Oświetlenie terenu, § Ogrodzenie terenu. b. Projekt architektury, konstrukcji, aranżacji wnętrz przebudowy budynku na 5-oddziałowe przedszkole, obejmujący konieczny do wykonania zakres robót budowlanych, umożliwiający przystosowanie budynku do nowej funkcji, w tym między innymi: § Wszystkie konieczne roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w budynku, § Uzupełnienie ścian konstrukcyjnych (w razie konieczności), § Dostosowanie istniejących elementów konstrukcyjnych budynku (fundamenty, ściany fundamentowe, stropy, belki, nadproża, słupy, schody, konstrukcja dachu itp.) do nowej funkcji pomieszczeń, § Dostosowanie części strychu nieużytkowego na pomieszczenia użytkowe, § Izolacje termiczne, przeciwwilgociowe i wodochronne, § Remont lub wymiana podłóg i posadzek, § Balustrady i pochwyty stalowe, § Ściany działowe, § Sufity podwieszane, § Roboty wykończeniowe (tynki, gładzie gipsowe, roboty malarskie, okładziny ścian itp.), § Stolarka okienna PCV, stolarka i ślusarka drzwiowa, § Roboty elewacyjne i obróbki blacharskie, § Dostosowanie istniejącego urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych do eksploatacji na 3 przystankach (parter, piętro, strych nieużytkowy), § Niezbędny zakres prac związany z przebudową konstrukcji i pokrycia dachowego oraz kominami. c. Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych obejmujący: § Przebudowę instalacji wody zimnej i ciepłej, § Budowę instalacji hydrantowej (w razie konieczności), § Przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej, § Przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w części budynku oraz wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania (w tym ogrzewania podłogowego) na pozostałej części budynku, § Przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, § Przebudowę w razie konieczności instalacji gazu, zaprojektowanie systemu detekcji gazu, § Przebudowę istniejącej kotłowni ze względu na brak instalacji centralnego ogrzewania w części budynku oraz ze względu na zmianę funkcji budynku. d. Projekt zewnętrznych instalacji/przyłączy sanitarnych obejmujący: § Przebudowę w razie konieczności zewnętrznej instalacji/przyłącza wodociągowego, § Przebudowę w razie konieczności zewnętrznej instalacji/przyłącza kanalizacji sanitarnej, § Przebudowę oraz częściowe wykonanie nowej zewnętrznej instalacji/przyłącza kanalizacji deszczowej, § Przebudowę w razie konieczności zewnętrznej instalacji/przyłącza gazu. e. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i niskoprądowych obejmujący: § Przebudowę istniejących instalacji elektrycznych i niskoprądowych a w razie konieczności zaprojektowanie nowych instalacji elektrycznych i niskoprądowych. Obiekt winien być wyposażony co najmniej w następujące systemy, urządzenia i instalacje: Ø główna tablica rozdzielcza, Ø instalacja oświetlenia podstawowego, Ø instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, Ø instalacja oświetlenia nocnego, Ø instalacja gniazd wtyczkowych, Ø instalacja gniazd wtyczkowych typu „data”, Ø instalacja zasilania urządzeń technologicznych kotłowni, Ø instalacja zasilania urządzeń technologii kuchni, Ø instalacja zasilania kontroli detekcji gazu, Ø instalację zasilania wentylacji mechanicznej, Ø instalacja dla odbiorników energii elektrycznej wymagającej indywidualnego zasilania i zabezpieczenia, Ø instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych, Ø instalacja odgromowa, Ø instalacja sieci strukturalnej (telefon i internet), Ø instalacja do odbioru cyfrowym programów radiowych i telewizyjnych, Ø elektroniczny system rejestracji i rozliczania odpłatności dzieci, Ø instalacja monitoringu wizyjnego CCTV (z wykorzystaniem istniejącej instalacji), Ø instalacja sygnalizacji i włamania napadu SSWiN (z wykorzystaniem istniejącej instalacji), Ø instalacja domofonowa. f. Projekt zewnętrznych instalacji/przyłączy elektrycznych i niskoprądowych obejmujący: § Przebudowę w razie konieczności zasilania budynku w energię elektryczną, § Oświetlenie terenu wokół przebudowywanego budynku, § Wykonanie nowego przyłącza teletechnicznego do budynku. g. Projekt wyposażenia meblowego oraz pozostałego wyposażenia przedszkolnego obejmujący zakres umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie 5-oddziałowego przedszkola (meble szatniowe, szafy, biurka, stoły, krzesła, szafy na leżanki, leżanki, zestawy pościeli, dywany, kanapy itp.). h. Projekt technologii kuchni wraz z zestawieniem urządzeń gastronomicznych. 3. Analiza techniczno-ekonomiczna obejmuje wykonanie następujących opracowań: 3.1. KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA: a) Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlano-instalacyjnej w wymaganym zakresie. b) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy budynku zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na potrzeby 5- oddziałowego przedszkola łącznie z zagospodarowaniem terenu. Przedmiotowa koncepcja programowo-przestrzenna powinna zawierać co najmniej cztery wizualizacje obiektu łącznie z zagospodarowaniem terenu. c) Przedstawienie koncepcji określonej w ust. 3.1 pkt „b” Zamawiającemu do akceptacji. 3.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (PROJEKTY WYKONAWCZE, STWiOR, PRZEDMIARY ROBÓT, KOSZTORYSY INWESTORSKIE): a) Uzyskanie ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach mapy zasadniczej dla wykonania niniejszego opracowania (Zamawiający nie wymaga mapy do celów projektowych), b) Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów geodezyjnych i wywiadów branżowych służących wykonaniu przedmiotowej analizy techniczno-ekonomicznej (tj. projektom wykonawczym), c) Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej, d) Opracowanie (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) badań geotechnicznych, dokumentacji geotechnicznej w razie potrzeby dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, e) Uzyskanie lub sporządzenie wszelkich niezbędnych dokumentów, wytycznych, danych, opracowań itp. niezbędnych do wykonania projektów wykonawczych, f) Opracowanie projektów wykonawczych, g) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowej dokumentacji projektowej. h) Opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów zadania. i) Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji projektowej wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów zadania. Szczegółowy i planowany zakres zadania został określony w rozdziale III pkt 1-2 niniejszej SIWZ. Zamawiający w celu umożliwienia wykonania niniejszej analizy techniczno-ekonomicznej załącza następujące opracowania i dokumenty: § proponowany program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: „Analiza techniczno-ekonomiczna zasadności przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na potrzeby przedszkola”, § opis techniczny do projektu budowlanego budynku handlowo-usługowego z wewnętrzną instalacją gazową oraz ze zbiornikiem wód deszczowych, § rysunek - sytuacja w terenie, § rysunek - rzut parteru - dokumentacja powykonawcza, § rysunek - rzut piętra - dokumentacja powykonawcza, § rysunek - rzut strychu, § rysunek - przekrój „a-a” oraz „b-b” które stanowią integralną część niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji i zmian w koncepcji programowo-przestrzennej przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 4. Roboty budowlane mogą być realizowane na podstawie elementów przedmiotowej analizy techniczno- ekonomicznej (dokumentacja projektowa - projekty wykonawcze, stwior, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót). W związku z tym wymagane jest aby opracowywana niniejsza analiza techniczno-ekonomiczna bezwzględnie spełniała wymogi ustawy Pzp. a także pozostałych aktualnie obowiązujących aktów prawnych. 5. Zakres i forma przedmiotowego opracowania (tj. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich) powinna odpowiadać wymaganiom obowiązujących aktów prawnych w tym między innymi: a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276), b. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1986), c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015 r. poz. 1422), d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), e. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), 6. Kod przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV (nomenklatura): 7. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego (w terminach ustalonych przez Zamawiającego) odpowiedzi na pytania wykonawców realizujących roboty na podstawie elementów analizy techniczno-ekonomicznej (tj. dokumentacja projektowa - projekty wykonawcze, stwior, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót), stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 8. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego (w ramach oddzielnej umowy) podczas wykonywania robót na podstawie elementów analizy techniczno-ekonomicznej (tj. dokumentacji projektowej - projektów wykonawczych, stwoir, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót) będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 9. Wykonawca - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 projektu umowy: 9.1. Przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku wykonania niniejszego zamówienia, na następujących polach eksploatacji: 9.2. w zakresie używania, 9.3. w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 9.4. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 9.5. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 9.6. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie zmian w analizie techniczno-ekonomicznej (tj. dokumentacji projektowej - projektów wykonawczych, stwoir, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót) stanowiącej przedmiot zamówienia, wynikających z konieczności spełnienia wymogów narzuconych prawem, czy też normami technicznymi, zmian poprawiających bezpieczeństwo oraz zmian mających na celu usuwanie popełnionych przez Projektanta błędów. 9.7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich. 10. Wykonawca oświadcza, że opracowana analiza techniczno-ekonomiczna na podstawie niniejszego zamówienia nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich oraz, że w przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw autorskich do analizy techniczno-ekonomicznej lub jej części, w tym prawa własności, praw autorskich osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Wykonawca przejmie odpowiedzialność wobec osób trzecich. 

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

71221000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:Zamawiający oświadcza, że przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zakres zamówień uzupełniających polega na: a) Pozyskanie map do celów projektowych oraz wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów geodezyjnych i wywiadów branżowych służących wykonaniu przedmiotowej dokumentacji projektowej, b) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, c) Opracowanie rozwiązań projektowych usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury jeżeli będą wymagane wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, d) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie o odmowie wydania jeżeli będzie wymagane, e) Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegółowymi dla opracowań składających się na przedmiot zamówienia przez odpowiednie instytucje państwowe i samorządowe lub inne jednostki, w tym uzgodnienia z użytkownikami obiektu, f) Sporządzenie niewskazanych z nazwy opracowań niezbędnych z punktu widzenia kompletności zamówienia lub jej części składowej pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej, czy opinii i sprawdzeń innych jednostek uzgadniających, g) Sporządzenie informacji BIOZ, h) Opracowanie z uwzględnieniem wcześniej wykonanych projektów wykonawczych kompletnego projektu budowlanego umożliwiającego złożenie go do właściwych organów administracji budowlanej, uzyskanie wszystkich wymaganych i niezbędnych opracowań, uzgodnień, opinii, pozwoleń, badań, pomiarów oraz ekspertyz niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę, i) Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę, j) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym). 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-02 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale III SIWZ do 2 grudnia 2019 r. od dnia zawarcia umowy tj. w następujących nieprzekraczalnych terminach: a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy – od dnia zawarcia umowy, b) opracowanie i przedłożenie koncepcji programowo-przestrzennej określonej w rozdziale III pkt. 2.1. SIWZ – do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, c) opracowanie i przedłożenie dokumentacji projektowej określonej w rozdziale III pkt 2.2. SIWZ – do dnia: 02.12.2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań dotyczących spełnienia tego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań dotyczących spełnienia tego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: 1.3.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej dwa zadania polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy (rozbudowy, odbudowy i nadbudowy) lub przebudowy budynku o kubaturze co najmniej 3 000,00m3 - z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. 1.3.2. Dysponuje lub dysponować będzie w trakcie realizacji zamówienia i skieruje do jego realizacji następujące osoby: a) Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, kt óre zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r art. 12 ust. 1 ppkt 2), ust.7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób ze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w Państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą. W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia prac projektowych w innych branżach, Wykonawca zapewni projektanta dla każdej z branż występujących przy opracowaniu niniejszego zadania posiadających odpowiednie uprawnienia i spełniających wymagania określone powyżej. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 zostaną spełnione jeżeli: a. żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania, b. Wykonawcy łącznie wykażą, spełnianie warunków udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji wskazanej w rozdz. V pkt 1.3.1 niniejszej SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i doświadczeniem) w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na potrzeby wykonywania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi odpowiedzialności. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

a. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp; 4. WYKONAWCY Z SIEDZIBĄ LUB MIEJSCEM ZAMIESZKANIA POZA RP 4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. 4.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu. 5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wyżej w ust. 3 i 4, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wyżej w ust. 3 i 4, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) Pzp (rozdz. V pkt 1.2, 1.3 ), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, pod warunkiem, że: 6.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w ust. 3, przedstawi informacje dotyczące numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały złożone, 6.2. wskazane dokumenty są aktualne. 7. FORMA DOKUMENTÓW: 7.1. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz.VI pkt 1.1 Wykonawca składa w oryginale; 7.2. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), wykonawca składa w następującej formie: a. oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; b. dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7.2a składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez - Wykonawcę, - podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, - Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, - Podwykonawcę, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Kserokopie dokumentów winny posiadać klauzulę: Za zgodność z oryginałem. Oświadczenia i dokumenty składane przez ww. podmioty winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania tego podmiotu lub osobę/osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo. 7.3. Wszelkie pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii; 7.4. Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w tekście oświadczeń lub dokumentów powinny być zapisane czytelnie i parafowane (lub podpisane) własnoręcznie odpowiednio przez podmioty, o których mowa wyżej w pkt.7.2.b) w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. ZASOBY INNYCH PODMIOTÓW: 8.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania. 8.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe może wynikać z treści zobowiązania, o którym mowa wyżej w pkt. 1 lub z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 8.3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1) – 9) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) w zakresie postawionych warunków w niniejszym postępowaniu. 9. ZASADY DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW: 9.1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego Podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz. VI pkt 3.1. 9.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 9.3. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się wobec dalszych Podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 10. WYKONAWCY WSPÓLNI: Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia składają: a. oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1.1 i dokumenty określone rozdz. VI pkt 2 i 3.1 od każdego z tych Wykonawców, (w przypadku spółki cywilnej składane dokumenty z Urzędu Skarbowego oraz ZUS winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej jak również poszczególnych wspólników); b. dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt 3.2 i 3.3 Wykonawcy składają wspólnie lub powinien je złożyć dowolny Wykonawca spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, z zastrzeżeniem rozdz. V pkt. 3.b, c. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt VI ust. 1.1 , oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 Pzp. 15. W celu sprawdzenia czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w przypadku, gdy kwoty podane w dokumentach będą w walucie obcej, zamawiający dokona ich przeliczenia na złotówki biorąc za podstawę średni kurs NBP waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. 16. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a. wykaz usług (zgodnie z postawionym warunkiem) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b. wykaz osób (zgodnie z postawionym warunkiem), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 7. FORMA DOKUMENTÓW: 7.1. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz.VI pkt 1.1 Wykonawca składa w oryginale; 7.2. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), wykonawca składa w następującej formie: a. oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; b. dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7.2a składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez - Wykonawcę, - podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, - Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, - Podwykonawcę, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Kserokopie dokumentów winny posiadać klauzulę: Za zgodność z oryginałem. Oświadczenia i dokumenty składane przez ww. podmioty winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania tego podmiotu lub osobę/osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo. 7.3. Wszelkie pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii; 7.4. Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w tekście oświadczeń lub dokumentów powinny być zapisane czytelnie i parafowane (lub podpisane) własnoręcznie odpowiednio przez podmioty, o których mowa wyżej w pkt.7.2.b) w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. ZASOBY INNYCH PODMIOTÓW: 8.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania. 8.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe może wynikać z treści zobowiązania, o którym mowa wyżej w pkt. 1 lub z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 8.3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1) – 9) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) w zakresie postawionych warunków w niniejszym postępowaniu. 9. ZASADY DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW: 9.1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego Podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz. VI pkt 3.1. 9.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 9.3. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się wobec dalszych Podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 10. WYKONAWCY WSPÓLNI: Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia składają: a. oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1.1 i dokumenty określone rozdz. VI pkt 2 i 3.1 od każdego z tych Wykonawców, (w przypadku spółki cywilnej składane dokumenty z Urzędu Skarbowego oraz ZUS winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej jak również poszczególnych wspólników); b. dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt 3.2 i 3.3 Wykonawcy składają wspólnie lub powinien je złożyć dowolny Wykonawca spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, z zastrzeżeniem rozdz. V pkt. 3.b, c. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt VI ust. 1.1 , oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 Pzp. 15. W celu sprawdzenia czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w przypadku, gdy kwoty podane w dokumentach będą w walucie obcej, zamawiający dokona ich przeliczenia na złotówki biorąc za podstawę średni kurs NBP waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. 16. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: a. nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i dokładny adres Wykonawcy(ów) – jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz adresy kontaktowe (faks, e-mail, telefon); b. cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w rozdz. III SIWZ, zawartym w formularzu ofertowym; c. informacje, dotyczące projektanta branży architektonicznej d.termin gwarancji, e. wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, f. informację, potwierdzenie o stosowaniu przez Wykonawcę obowiązku określonego przepisami RODO w związku z pozyskiwaniem danych osobowych osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofercie. 2. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz.VI pkt 1.1 SIWZ, w zakresie wynikającym z wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 3. Dokument, z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby/osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy np. KRS, CEIDG, (lub informacja o możliwości pobrania), pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) 4.Dokumenty informujące, czy i jakie dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdziałem X pkt. 10 i 11 SIWZ) 5.Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe może wynikać z treści zobowiązania, o którym mowa wyżej w pkt. 1 lub z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ilekroć w ustawie jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z tych Wykonawców. 7.Przed dniem podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest: 7.1. dostarczyć do siedziby Zamawiającego potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osób wyszczególnionych w wykazie osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi ich przynależność do OIA. 7.2. podać dane podwykonawcy (jeśli występuje) oraz wskazać zakres rzeczowo – finansowy usług przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie projektanta branży architektonicznej

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
ZMIANA, ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli druga Strona w sposób rażący narusza postanowienia umowne. Rozwiązanie umowy należy uzasadnić na piśmie. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadkach określonych w art. 145a ustawy Pzp. 4. W razie rozwiązania umowy w przypadku określonym w ust. 2 i 3, Strony dokonują protokolarnego rozliczenia wykonanych prac. Przedmiotem rozliczenia mogą być jedynie prace wykonane. Rozliczenia dokonuje komisja z udziałem przedstawicieli obu Stron. 5. Jeżeli wykonane prace są zgodne z wymaganiami umowy i nadają się do wykorzystania przez Zamawiającego w celu dokończenia prac będących przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebraną część zamówienia. 6. W razie, gdy przedmiot umowy lub jego część wykonana jest niezgodnie z umową lub, gdy posiada wady na tyle istotne, że przedmiot umowy nie nadaje się do umówionego użytku, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić. 7. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 6, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 8. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający może wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do rozwiązania umowy z zastosowaniem ust. 5 lub odstąpienia od umowy z zastosowaniem przepisu ust. 6 i ust. 7. 9. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, a także w przypadku: 9.1. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 9.2. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 9.3. ogłoszenia rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, 9.4. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał prace i nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 9.5. Wykonawca realizuje prace objęte umową w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego. 9.6. gdy zawarte porozumienie, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy wygaśnie lub zostanie rozwiązane i w związku z tym nie będzie dalszej zasadności prowadzenia prac związanych z opracowaniem niniejszej analizy techniczno-ekonomicznej. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 10. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 11. W przypadkach o których mowa w ust. 9.1. i 9.6. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy do dnia odstąpienia, potwierdzonej protokolarnie przez Strony umowy, bez prawa do odszkodowania z zastrzeżeniem ust. 5. 12. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy rozliczenie za wykonane prace nastąpi zgodnie z zasadami ust. 4-8. 13. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 13.1. dotyczą okoliczności wskazanych w ust. 14, 13.2. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach niniejszego zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, 13.3. zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 2, 13.4. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy PZP, 13.5. łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 14. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w niżej wymienionym zakresie: 14.1. Zmianę terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt „b”, „c” w przypadku: a) wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, c) nadmiernego wydłużenia się terminu uzgodnienia przez Zamawiającego elementu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3.1. (koncepcja programowo-przestrzenna) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. ponad 14 dni od dnia dostarczenia koncepcji do siedziby Zamawiającego, b) nadmiernego wydłużenia się terminu zatwierdzenia przez Zamawiającego elementu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3.2. (dokumentacja projektowa) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. ponad 14 dni od dostarczenia dokumentacji projektowej do siedziby Zamawiającego. c) konieczności wprowadzenia zmian lub dodatkowych elementów do koncepcji programowo-przestrzennej lub dokumentacji projektowej przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego, wynikających z potrzeb przyszłego użytkownika lub Zamawiającego, d) istotnej zmiany przepisów regulujących wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej (prac projektowych), mających wpływ na realizacji przedmiotu umowy, e) konieczności wykonania usług dodatkowych, o których mowa w ust. 13.2, 13.5, których konieczność wykonania wynikła w trakcie realizacji umowy, 14.2. zmianę osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia wymienionej w § 3 ust. 1 , zgodnie z warunkami określonymi w § 8, 14.3. zmianę zakresu usług powierzonych Podwykonawcom, określonego w § 5 ust. 5, 14.4. zmianę ustalonego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 2, w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy, stawki podatku VAT na usługi objęte przedmiotem umowy. Zmiana może dotyczyć jedynie faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość stawki podatku VAT, 14.5. zwiększenia ustalonego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2, w przypadku konieczności wykonania usług dodatkowych, o których mowa w ust. 13.2, 13.5. 15. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zmianie przedstawiciela Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Powyższa zmiana zostanie wprowadzona w drodze aneksu do umowy. 16. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie przedstawiciela Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Powyższa zmiana zostanie wprowadzona w drodze aneksu do umowy. 17. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, formy prawnej, nr rachunku bankowego, nr NIP lub nr Regon i przedłoży dokumenty potwierdzające te zmiany. Powyższe udokumentowane zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-09-04, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gierałtowice jest Wójt Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, tel. (32) 30 11 300, fax: (32) 30 11 306, e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl, strona internetowa: www.gieraltowice.pl, BIP: bip.gieraltowice.pl 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych , dostępnym pod adresem e-mail: iod@gieraltowice.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytania pisemne: a. osobiście do Biura Podawczego (parter budynku Urzędu Gminy Gierałtowice) 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, b. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, c. z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi. 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu: a. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt „c” – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych; b. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt „e” – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych; c. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt „b”. 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania swoich danych, nie będzie możliwości: a. wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa; b. zawarcia lub wykonania umowy. 5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 6. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisów prawa regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator. W przypadku braku takich przepisów, dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego przypadającego po roku, w którym nastąpi przedawnienie lub wygaśnięcie roszczenia, wygaśnięcie możliwości wydania decyzji lub innego orzeczenia, upływ terminu do wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji lub innego orzeczenia. W przypadkach nieopisanych powyżej, dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od daty ich ostatniego przetworzenia, przy czym zostaną one usunięte do końca roku kalendarzowego. 7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne/teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np.: Banki, Poczta Polska, firmy kurierskie, Radcy Prawni czy Adwokaci itp.) 8. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych. 9. Administrator nie posiada Przedstawiciela. 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje środki ochrony Pana/Pani praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów. 11. W granicach określonych Rozporządzeniem, macie Państwo prawo do żądania od Administratora: a. dostępu do treści swoich danych osobowych, b. sprostowania (poprawiania) i przenoszenia swoich danych osobowych, c. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a ponadto posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 12. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa.

 

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

 

 - w sprawach proceduralnych : p. Danuta Kozik,

- w sprawach merytorycznych: p. Tomasz Kania.

 

 email: zp@gieraltowice.pl

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

PDFOgłoszenie UZP.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFZał 1 do SIWZ_projekt umowy_analiza_Chudów_26_08.pdf
DOCXZał_2_do SIWZ_formularz-oferty_analiza_Chudów.docx
DOCXZał_3_do SIWZ_oswiadczenie-wstepne_analiza_Chudów.docx
DOCXZał_4_do SIWZ_wykaz zadań_analiza_Chudów.docx
DOCXZał_5_do SIWZ_wykaz osób_analiza_Chudów.docx
DOCXZał_6_do SIWZ_wykaz_doświadczenia_projektanta_analiza_Chudów.docx
DOCXZał_7_do SIWZ_grupa_kapitałowa_analiza_Chudów.docx
PDFZał_8_PFU_analiza_Chudów.pdf
PDFZał_9A_do SIWZ_Opis techniczny_PB.pdf
PDFZał_9B_do SIWZ_Rys._Sytuacja w terenie.pdf
PDFZał_9C_do SIWZ_Rys._Parter_powykonawczy.pdf
PDFZał_9D_do SIWZ_Rys._Piętro_powykonawczy.pdf
PDFZał_9E_do SIWZ_Rys._Rzut strychu.pdf
PDFZał_9F_do SIWZ_Rys._Przekrój_A-A.pdf
PDFZał_9G_do SIWZ_Rys._Przekrój_B-B.pdf
 

Wyjaśnienia do SIWZ:

 

 

 

 

 

 

 

Kopia:
IZPG a/a

Metryczka
 • wytworzono:
  27-08-2019
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  27-08-2019 09:25
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  02-09-2019 13:20
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 334
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: gieraltowice.pl