Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Gierałtowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.), w związku z art. 27 ust. 1 i 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych niektórych innych aktów prawnych (t. j. z 2018 r. poz. 2243)

§ 1. 1. Gmina Gierałtowice w celu stworzenia sprzyjających warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportowych oraz zaspokojenia potrzeb mieszkańców w tym zakresie, wspiera rozwój sportu na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która jest przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 2;
2) projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy, które w sposób bezpośredni przyczyni się do realizacji celu publicznego określonego w § 2;
3) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację, zawieraną między Gminą Gierałtowice i klubem sportowym, której treść reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy, określonej w pkt. 1 i postanowienia niniejszej uchwały.

§ 2. Celem publicznym z zakresu sportu, który Gmina Gierałtowice zamierza osiągnąć, jest:
1) wzrost poziomu sportowego osób szczególnie uzdolnionych sportowo;
2) osiąganie wysokich wyników sportowych, przez zawodników klubów sportowych, we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

§ 3. 1. Gmina realizuje cel określony w § 2, udzielając dotacji klubom sportowym, w ramach środków zaplanowanych w budżecie Gminy Gierałtowice na dany rok budżetowy.
2. Dotację mogą otrzymać kluby sportowe, prowadzące działalność na terenie Gminy Gierałtowice, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.
3. Dotację mogą otrzymać kluby sportowe będące członkiem właściwego polskiegozwiązku sportowego, szkolące zawodników biorących udział w rozgrywkach lub zawodach organizowanych przez ten związek, w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych.
4. Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o udzielenie dotacji na realizację zadania, którego cel publiczny określono w § 2, jest zrzeszanie zawodników posiadających licencję zawodnika, wydaną przez uprawniony do tego polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

§ 4. 1. Z dotacji mogą być finansowane wydatki na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) wynajem obiektów sportowych przeznaczonych do prowadzenia szkolenia sportowego;
3) zakup sprzętu sportowego oraz zakup strojów sportowych;
4) badania lekarskie i opiekę medyczną zawodników;
5) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym kosztów transportu, zakwaterowania, wyżywienia, opłat startowych;
6) opłaty członkowskie, wpisowe do rozgrywek, uprawnień zawodników do gry, licencje;
7) delegacje i opłaty sędziowskie;
8) wynagrodzenia dla kadry szkoleniowej;
9) stypendia sportowe dla zawodników.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodników klubu;
2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
3) kosztów, które klub sportowy poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;
4) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
5) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
6) innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w § 4 ust.1 niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konkurs projektów, w którym określa w szczególności:
1) przedmiot zgłaszanych projektów,
2) wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje, w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji,
3) termin realizacji projektów,
4) warunki formalne, merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt,
5) termin składania wniosków o udzielenie dotacji,
6) zasady udzielania dotacji,
7) kryteria oceny ofert.

2. Ogłoszenie o naborze projektów zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gierałtowice.
3. Wzór wniosku o przyznaniu dotacji zostanie określony zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, winien być złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4, nie może być krótszy niż 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia o naborze projektów w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowe oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gierałtowice.
6. Wójt Gminy Gierałtowice do rozpatrzenia wniosków, o których mowa w ust.4 powołuje, w drodze zarządzenia, Komisję Konkursową. W zarządzeniu Wójt Gminy Gierałtowice określi także zasady pracy Komisji.

§ 6. Wójt Gminy Gierałtowice poda do publicznej wiadomości informację o przyznanych dotacjach poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gierałtowice.
§ 7. 1. Z klubem sportowym zawiera się, w formie pisemnej, umowę o realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1 zostanie określony zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice.
3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, warunkiem podpisania umowy jest złożenie przez klub sportowy korekty kosztorysu.

§ 8. Dotacja będzie przekazywana po podpisaniu umowy, na zasadach w niej określonych.
§ 9. 1. Wójt Gminy Gierałtowice, poprzez osoby upoważnione, może skontrolować realizację projektu w trakcie jego trwania, jak również po jego zakończeniu. Zakres kontroli oraz warunki jej przeprowadzenia określa umowa o przyznaniu dotacji.
2. Klub sportowy zobowiązany jest do udostepnienia, na żądanie osób upoważnionych, o których mowa w ust.1, informacji i dokumentów do przeprowadzenia kontroli.
3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, którego egzemplarz otrzymuje podmiot kontrolowany.

§ 10. 1. W terminie określonym w umowie, klub sportowy, w formie sprawozdania końcowego, rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu.
2. Rozliczenie dokonywane jest poprzez terminowe przedłożenie do Urzędu Gminy Gierałtowice prawidłowo wypełnionego i kompletnego sprawozdania końcowego.
3. Sprawozdanie z wykonania projektu określonego w umowie beneficjent sporządza w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
4. Wzór sprawozdania, o której mowa w ust. 1, zostanie określony zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Gierałtowice.pdf

Opublikowano Dz.Urz. Woj. Śląsk.: PDF92_warunki i tryb finansowanie sportu DZ.U.Woj. Śl..pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2019
  przez: Stefania Swoboda
 • opublikowano:
  04-09-2019 08:36
  przez: Stefania Swoboda
 • zmodyfikowano:
  18-11-2019 09:37
  przez: Zuzanna Plaza
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 178
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: gieraltowice.pl