Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

§ 1. W uchwale Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2019 rok, po paragrafie 9 dodaje się paragraf 9a w brzmieniu: Ustala się wysokość środków finasowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach na nagrody dla funkcjonariuszy, w kwocie 2.000,00 zł ”;
§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2019 rok, (ze zmianami) jak następuje: Tabela nr 1. PLAN DOCHODÓW

    (-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych
Dział Wyszczególnienie Dochody ogółem w tym:
      Dochodybieżące Dochody majątkowe
600 Trnsport i łączność 137 975,00 137 975,00  
         
  Dochody własne gminy 137 975,00 137 975,00  
         
  Inne dochody należne gminie 137 975,00 137 975,00  
         
750 Administracja publiczna 284 486,00   284 486,00
         
  Dochody własne gminy 284 486,00   284 486,00
         
  Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 284 486,00   284 486,00
         
801 Oświata i wychowanie 30 000,00 30 000,00  
         
         
         
         
         
         
         
Dział Wyszczególnienie Dochody ogółem w tym:
      Dochodybieżące Dochodymajątkowe
         
  Środki z funduszy celowych 30 000,00 30 000,00  
         
  i Gospodarki Wodnej 30 000,00 30 000,00  
         
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 440,00 2 440,00  
         
  Dochody własne gminy 2 440,00 2 440,00  
         
  Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 2 440,00 2 440,00  
         
926 Kultura fizyczna 25 000,00   25 000,00
         
  Środki z funduszy celowych 25 000,00   25 000,00
         
  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 25 000,00   25 000,00
         
OGÓŁEM 479 901,00 170 415,00 309 486,00

PDF   Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2019 rok.pdf

PDFZalacznik1 XII/89/2019.pdf

PDFZalacznik2 XII/89/2019.pdf

PDFZalacznik3 XII/89/2019.pdf

PDFZalacznik4 XII/89/2019.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2019
  przez: Stefania Swoboda
 • opublikowano:
  04-09-2019 08:39
  przez: Stefania Swoboda
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 95
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: gieraltowice.pl