Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Działając na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), § 5 ust. 1 uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 18 maja 2018r. poz.3322) zmienionej uchwałą Nr XLIX/345/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11 września 2018r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 14 września 2018r. poz. 5637).

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Gierałtowice nieruchomości gruntowej nr 174/12 o powierzchni 0.3990 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gierałtowice dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00138992/3, której wartość przekracza kwotę 300 000,00 zł. z przeznaczeniem na tereny rekreacji i sportu. § 2. Zobowiązania finansowe związane z nabyciem nieruchomości o której mowa w § 1 zostaną pokryte ze źródła dochodów własnych gminy. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2019
  przez: Stefania Swoboda
 • opublikowano:
  04-09-2019 08:40
  przez: Stefania Swoboda
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 134
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: gieraltowice.pl