Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXII/91/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)

§ 1. Wprowadza się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, wypłacanego na podstawie art. 5e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XXII/91/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2019
  przez: Stefania Swoboda
 • opublikowano:
  04-09-2019 08:42
  przez: Stefania Swoboda
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 90
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: gieraltowice.pl