Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/337/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe ...

Na podstawie

- art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami),

- art. 30 ust. 6 i 6a, art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy po uzgodnieniu ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XLVIII/337/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia", zmienionej Uchwałą Nr IV/34/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany: 1. W Rozdziale III DODATEK FUNKCYJNY
1) §3 ust.5 otrzymuje brzmienie:
Nauczycielowi, któremu powierzono: a) wychowawstwo klasy w szkole podstawowej przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 300 zł, b) wychowawstwo grupy przedszkolnej przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 300 zł, c) funkcję opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny na czas jej pełnienia w wysokości 130 zł za każdego nauczyciela objętego opieką. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

PDF   Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/337/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauc.pdf

opublikowano: Dz.Urz.Woj.Śląsk:  PDF93_dodatki dla nauczycieli_DzUWŚl.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2019
  przez: Stefania Swoboda
 • opublikowano:
  04-09-2019 08:43
  przez: Stefania Swoboda
 • zmodyfikowano:
  18-11-2019 09:17
  przez: Zuzanna Plaza
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 158
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: gieraltowice.pl