Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/89/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie ...

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź. zm.),

- art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.),

- po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688),

§ 1. W Uchwale Nr XIV/89/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 5412) wprowadza się następującą zmianę: 1) W § 2 wykreśla się punkt 1
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/89/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.pdf

Opublikowano Dz.Urz. Woj. Śląsk.: PDF94_uiszczanie opłat odpady zmiana Dz.U.Woj. Śl..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2019
  przez: Stefania Swoboda
 • opublikowano:
  04-09-2019 08:44
  przez: Stefania Swoboda
 • zmodyfikowano:
  18-11-2019 09:15
  przez: Zuzanna Plaza
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 162
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: gieraltowice.pl