Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Gierałtowice na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji

Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.), art. 443 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) po zgłoszeniu projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi

§ 1. 1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu gminy pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację na terenie Gminy Gierałtowice bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji.
2. Pomoc finansowa może zostać udzielona w wysokości do 90 % wartości wykonanych robót związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz do 90 % wartości inwestycji.
3. Pomoc finansowa może zostać udzielona na zadania wymienione w ust 1, które zostaną zrealizowane w roku udzielenia dotacji.

§ 2. 1. Przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w § 1 następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.
2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument wskazujący uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,
2) przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości,
3) w przypadku planowanych inwestycji, stosowne dokumenty projektowe oraz komplet wymaganych przepisami prawa zgód (decyzji, postanowień, opinii, potwierdzeń dokonanych zgłoszeń).

4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.
5. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy Gierałtowice w trakcie roku budżetowego w którym dotacja ma być udzielona jednak nie później niż do dnia 31 marca danego roku budżetowego.
6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy Gierałtowice wzywa wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku.
7. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

§ 3. Decyzje o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Wójt Gminy Gierałtowice uwzględniając:
- wielkość posiadanych w budżecie gminy środków finansowych na dany rok budżetowy na realizację celów określonych niniejszą uchwałą,

- wielkość obszaru objętego działalnością spółki wodnej,

- stan urządzeń wodnych,

- opinie właściwej komisji Rady Gminy Gierałtowice.


§ 4. 1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu rzeczowemu i finansowemu w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania, na podstawie pisemnego sprawozdania do którego winny zostać dołączone:
1) protokół odbioru,
2) faktury, rachunki i inne dokumenty stwierdzające poniesione koszty,
3) kosztorys powykonawczy.

2. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu gminy, na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. W przypadku ubiegania się o udzielenie dotacji, o której mowa w § 1 przez spółkę wodną prowadzącą działalność gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minims, w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minims (Dz. U. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.) i może nastąpić do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Spółka wodna prowadząca działalność gospodarczą, zobowiązana jest do złożenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 2:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minims, de minims w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym zakresie,
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minims, zgodnie z formularzem informacji stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minims (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn.zm.).

3. Spółka wodna zamierzająca skorzystać z pomocy de minims w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązana do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy, dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.
4. W przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 2 i 3, wniosek spółki wodnej o dotacje pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 6. Wnioski o przyznanie dotacji w roku budżetowym 2019 można składać w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Gierałtowice na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji.pdf

Opublikowano Dz.Urz. Woj. Śląsk.: PDF96_dotacje spółka wodna Dz.U.Woj. Śl..pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2019
  przez: Stefania Swoboda
 • opublikowano:
  04-09-2019 08:46
  przez: Stefania Swoboda
 • zmodyfikowano:
  18-11-2019 09:14
  przez: Zuzanna Plaza
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 194
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: gieraltowice.pl