Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Działając na podstawie:

- art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.),

- art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.)

§ 1. 1. Wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o wydanie informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2020 roku w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
1) Glos Jolanta;
2) Nowak Dariusz;
3) Strugliński Waldemar;
4) Żymełka Barbara.

2. Upoważnić Przewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice do przesłania łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1.
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) nazwisko rodowe;
3) imiona rodziców wraz z nazwiskiem rodowym matki;
4) datę i miejsce urodzenia;
5) numer PESEL.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2019
  przez: Stefania Swoboda
 • opublikowano:
  04-09-2019 08:47
  przez: Stefania Swoboda
 • zmodyfikowano:
  04-09-2019 08:47
  przez: Stefania Swoboda
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 187
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: gieraltowice.pl