Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie ustalenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami gminy Gierałtowice

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.)

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Gierałtowice, zwanymi dalej „konsultacjami” w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla gminy Gierałtowice. 2. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć charakter:
1) gminny - dotyczący mieszkańców całej gminy Gierałtowice;
2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego obszaru gminy Gierałtowice.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie, której konsultacje dotyczą. 2. Konsultacje przeprowadza Wójt z urzędu bądź na wniosek.
3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Gierałtowice posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§ 3. 1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić: 1) w przypadku konsultacji o charakterze gminnym:
a) radni w liczbie co najmniej 3 osób;

b) mieszkańcy gminy Gierałtowice w liczbie co najmniej 100 osób;

c) organizacje pozarządowe, w sprawach dotyczących ich działalności statutowej.


2) przypadku konsultacji o charakterze lokalnym:
a) radni w liczbie co najmniej 2 osób;

b) mieszkańcy w liczbie co najmniej 50 osób z obszaru gminy Gierałtowice, którego dotyczy przedmiot konsultacji;

c) organizacje pozarządowe, w sprawach dotyczących ich działalności statutowej.


2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:
1) określenie wnioskodawcy;
2) przedmiot i cel konsultacji;
3) propozycje terminu przeprowadzenia konsultacji;
4) zasięg terytorialny konsultacji;
5) propozycję formy przeprowadzenia konsultacji;
6) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji złożony przez mieszkańców powinien dodatkowo zawierać:
1) wskazanie osoby uprawnionej do reprezentowania mieszkańców wraz z jej danymi kontaktowymi;
2) listę osób popierających wniosek, zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis.

4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3 Wójt Gminy Gierałtowice wzywa wnioskodawców do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
5. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji Wójt Gminy Gierałtowice rozpatruje w terminie 21 dni od dnia jego wpływu.

§ 4. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji oraz formie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy Gierałtowice w drodze zarządzenia. 2. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice o przeprowadzeniu konsultacji określa:
1) przedmiot konsultacji;
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3) obszar objęty konsultacjami;
4) formę przeprowadzenia konsultacji;
5) komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

3. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji podlega upublicznieniu poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej gminy Gierałtowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.
4. Okres przeprowadzania konsultacji nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych.

§ 5. Konsultacje przeprowadza się w jednej lub kilku z niżej podanych form: 1) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) otwarte spotkanie z mieszkańcami, z możliwością wyrażenia opinii oraz składania propozycji i uwag do protokołu;
3) przyjmowanie opinii ustnych do protokołu;
4) badanie ankietowe, w tym z wykorzystaniem Internetu;
5) dyżury konsultacyjne.

§ 6. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół w terminie do 14 dni od dnia ich zakończenia, zawierający w szczególności informację o: terminie rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, liczbie mieszkańców w nich uczestniczących, przebiegu i wyniku konsultacji. Protokół podlega upublicznieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. § 7. 1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców. 2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie ustalenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami gminy Gierałtowice.pdf

Opublikowano Dz.Urz. Woj. Śląsk.: PDF98_ konsultacje z mieszkańcami Dz.U.Woj. Śl..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2019
  przez: Stefania Swoboda
 • opublikowano:
  04-09-2019 08:48
  przez: Stefania Swoboda
 • zmodyfikowano:
  18-11-2019 09:13
  przez: Zuzanna Plaza
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 719
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: gieraltowice.pl