Przejdź do treści strony WCAG

Informacja z otwarcia ofert dla zadania: „Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej zasadności przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na potrzeby przedszkola”.

oznaczenie sprawy PN/16/2019          dnia: 05.09.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert dla zadania: „Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej zasadności przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na potrzeby przedszkola”.                                                                                                                        

 

 

Numer

oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

 

Cena brutto oferty

 

 

 

Termin wykonania

 zamówienia

 

 

Doświadczenie

projektanta branży

architektonicznej

(deklarowana ilość realizacji dokumentacji projektowych)

 

 

Okres gwarancji

 

 

Warunki

płatności

 

1.

 

 

LPW Sp. z o.o.

ul. Żeliwna 38,

40-599 Katowice

 

238 620,00 zł.

 

do 2 grudnia 2019 r.

 

2

 

24 miesiące

 

do 30 dni

 

2.

 

 

Usługi
Projektowo-Budowlane
inż. Eugeniusz Kurpas

ul. Osiedle 6,

44-177 Chudów

 

153 159,60 zł.

 

 

do 2 grudnia 2019 r.

 

4

 

 

24 miesiące

 

 

do 30 dni

 

UWAGA WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7  do SIWZ.

 

 

 

PDF_Informacja z otwarcia ofert BIP.pdf

 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 50 000,00zł.