Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Bocznej w Chudowie na mieszkania chronione i socjalne”.

Ogłoszenie nr 510198347-N-2019 z dnia 19-09-2019 r.

Gmina Gierałtowice: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Bocznej w Chudowie na mieszkania chronione i socjalne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 573437-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44-186  Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Bocznej w Chudowie na mieszkania chronione i socjalne

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PN/14/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy trzykondygnacyjnego budynku przy ul. Bocznej w Chudowie na działkach nr 2075/104, 76 na mieszkania chronione i socjalne. Dokumentacja projektowa swoim zakresem powinna obejmować co najmniej: a) Projekt zagospodarowanie terenu na działce nr 2075/104 w rejonie przebudowywanego budynku obejmujący: § przebudowę istniejącego zjazdu z drogi publicznej, § dojście do budynku, miejsca postojowe dla samochodów osobowych (nawierzchnie utwardzone), § zieleń wraz z nasadzeniem drzew i krzewów, § elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.), § uzupełnienie zniszczonej (brakującej) części istniejącego ogrodzenie terenu. b) Projekt architektury, konstrukcji oraz aranżacji wnętrz przebudowy budynku na dwa mieszkania chronione usytuowane na kondygnacji przyziemia oraz na mieszkania socjalne usytuowane na pozostałych kondygnacjach budynku obejmujący: § wszystkie konieczne roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w budynku, § uzupełnienie ścian nośnych, § dostosowanie istniejących elementów konstrukcyjnych budynku (fundamenty, ściany fundamentowe, stropy, belki, nadproża itp.) do nowej funkcji pomieszczeń, § schody i pochylnie wewnętrzne wraz z balustradami, § remont konstrukcji i pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz remont kominów, § izolacje termiczne, przeciwwilgociowe i wodochronne, § remont lub wymianę podłóg i posadzek, § ściany działowe, § sufity podwieszane, § roboty wykończeniowe (tynki, gładzie gipsowe, roboty malarskie, okładziny ścian), § wymiana istniejącej stolarki okiennej na stolarkę okienną PCV, § wymiana stolarki i ślusarki drzwiowej, § remont wszystkich elewacji budynku – docieplenie metodą lekką-mokrą. c) Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych obejmujący: § demontaż istniejącej instalacji i zaprojektowanie nowej instalacji wody zimnej i ciepłej, § demontaż istniejącej instalacji i zaprojektowanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej, § demontaż istniejącej instalacji i zaprojektowanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, § demontaż istniejącej instalacji i zaprojektowanie nowej instalacji wentylacji, § remont kotłowni – wymiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową, § zaprojektowanie instalacji gazu, systemu detekcji gazu. d) Projekt zewnętrznych instalacji/przyłączy sanitarnych obejmujący: § zaprojektowanie w razie konieczności przebudowy zewnętrznej instalacji/przyłącza wodociągowego, § zaprojektowanie przebudowy zewnętrznej instalacji/przyłącza kanalizacji sanitarnej a w razie konieczności projekt nowej zewnętrznej instalacji/przyłącza kanalizacji sanitarnej, § zaprojektowanie przebudowy zewnętrznej instalacji/przyłącza kanalizacji deszczowej a w razie konieczności projekt nowej zewnętrznej instalacji/przyłącza kanalizacji deszczowej, § zaprojektowanie nowej zewnętrznej instalacji/przyłącza gazu. e) Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i instalacji niskoprądowych obejmujący: § demontaż istniejących instalacji elektrycznych i niskoprądowych, § zaprojektowanie nowych instalacji elektrycznych i niskoprądowych obejmujących między innymi zakres: v główna tablica rozdzielcza, v instalacja oświetlenia ogólnego, v instalacja oświetlenia nocnego, v instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, v instalacja gniazd wtyczkowych, v instalacja dla odbiorników energii elektrycznej wymagającej indywidualnego zasilania i zabezpieczenia, v instalacja zasilania urządzeń technologicznych kotłowni, v instalacja zasilania układu kontroli detekcji gazu, v instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych, v instalacja odgromowa, v instalacja sieci strukturalnej (telefon, internet), v instalacja do odbioru cyfrowych programów radiowych i telewizyjnych, v instalacja domofonowa. f) Projekt zewnętrznych instalacji/przyłączy elektrycznych i niskoprądowych: § zaprojektowanie w razie konieczności przebudowy lub nowego zasilania budynku w energię elektryczną, § oświetlenie terenu wokół budynku realizowane przez oświetlenie elewacyjne, § zaprojektowanie w razie konieczności przebudowy lub nowego przyłącza teletechnicznego do budynku. 2. Zakres zadania obejmuje: 2.1. WSTĘPNE PRACE PROJEKTOWE – KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA: a) Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlano-instalacyjnej w wymaganym zakresie, b) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy budynku przy ul. Bocznej w Chudowie na mieszkania socjalne i chronione łącznie z zagospodarowaniem terenu na działce nr 2075/104. Przedmiotowa koncepcja programowo-przestrzenna powinna zawierać co najmniej cztery wizualizacje obiektu łącznie z zagospodarowaniem terenu, c) Przedstawienie koncepcji określonej w ust. 3.1 pkt „b” Zamawiającemu do akceptacji. 2.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 2.2.1. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ ZE WSZYSTKIMI NIEZBĘDNYMI OPRACOWANIAMI, UZGODNIENIAMI, OPINIAMI, BADANIAMI itp.: a) Pozyskanie map do celów projektowych oraz wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów geodezyjnych i wywiadów branżowych służących wykonaniu przedmiotowej dokumentacji projektowej, b) Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej, c) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, d) Opracowanie rozwiązań projektowych usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury jeżeli będą wymagane wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, e) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie o odmowie wydania jeżeli będzie wymagane, f) Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegółowymi dla opracowań składających się na przedmiot zamówienia przez odpowiednie instytucje państwowe i samorządowe lub inne jednostki, w tym uzgodnienia z użytkownikami obiektu, g) Opracowanie (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) badań geotechnicznych, dokumentacji geotechnicznej w razie potrzeby dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, h) Sporządzenie niewskazanych z nazwy opracowań niezbędnych z punktu widzenia kompletności zamówienia lub jej części składowej pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej, czy opinii i sprawdzeń innych jednostek uzgadniających, i) Opracowanie na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji programowo-przestrzennej określonej w ust. 3.1 pkt „b” kompletnego projektu budowlanego umożliwiającego złożenie go do właściwych organów administracji budowlanej, uzyskanie wszystkich wymaganych i niezbędnych opracowań, uzgodnień, opinii, pozwoleń, badań, pomiarów oraz ekspertyz niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę, j) Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę, k) Sporządzenie informacji BIOZ, l) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym). 2.2.2. PROJEKTY WYKONAWCZE, STWiOR, PRZEDMIARY ROBÓT, KOSZTORYSY INWESTORSKIE: a) Opracowanie projektów wykonawczych, b) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowej dokumentacji projektowej, c) Opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów zadania, d) Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji projektowej wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich. Szczegółowy i planowany zakres zadania został określony w rozdziale III niniejszej SIWZ oraz w załączniku nr 8 do SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia – projekcie koncepcyjnym adaptacji budynku gospodarczego na budynek mieszkalny-chroniony na działce 2075/104 przy ul. Bocznej 4 w Chudowie, który stanowi integralną część niniejszej SIWZ. W przedmiotowym budynku dla każdego lokalu mieszkalnego należy zaprojektować odrębny licznik dla instalacji wodociągowej, instalacji elektrycznej oraz instalacji gazu z możliwością odcięcia instalacji na zewnątrz lokalu. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian przez Wykonawcę w stosunku do założeń zawartych w załączniku nr 8 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji i zmian w koncepcji programowo-przestrzennej przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 3. Realizacja robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej będzie się odbywała zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp. W związku z tym wymagane jest aby opracowywana niniejsza dokumentacja projektowa bezwzględnie spełniała wymogi ustawy Pzp. a także pozostałych aktualnie obowiązujących aktów prawnych. 4. Zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich powinna odpowiadać wymaganiom obowiązujących aktów prawnych w tym między innymi: a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276), b. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.), c. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1986), d. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018. poz. 799), e. Ustawa z dnia 21 czerwca 20011 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1234), f. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015 r. poz. 1422), g. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1935), h. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), i. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 822), j. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), k. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126). 7. Kod przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV (nomenklatura): 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 8. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) uzupełnienia dokumentacji projektowej w zakresie i terminie wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji w związku ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, b) przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego (w terminach ustalonych przez Zamawiającego) odpowiedzi na pytania wykonawców realizujących roboty na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, 9. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego (w ramach oddzielnej umowy) podczas wykonywania robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 10. Wykonawca - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 projektu umowy: 10.1. Przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku wykonania niniejszego zamówienia, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie używania, b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 10.2. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie zmian w dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, wynikających z konieczności spełnienia wymogów narzuconych prawem, decyzją administracyjną czy też normami technicznymi, zmian poprawiających bezpieczeństwo oraz zmian mających na celu usuwanie popełnionych przez Projektanta błędów. Wykonawca wyrazi również zgodę na wprowadzenie zmian stanowiących nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego. 10.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich. 11. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja opracowana na podstawie niniejszego zamówienia nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich oraz, że w przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw autorskich do dokumentacji lub jej części, w tym prawa własności, praw autorskich osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Wykonawca przejmie odpowiedzialność wobec osób trzecich. 12. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

 

Dodatkowe kody CPV: 71221000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 77810.52
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: OFF Architekci Aleksandra Rączka
Email wykonawcy: biuro@offarchitekci.com.pl
Adres pocztowy: ul. Daszyńskiego 239/5
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 41328.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 41328.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 174660.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia_UZP.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  19-09-2019
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  19-09-2019 13:29
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 276
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: gieraltowice.pl