Przejdź do treści strony WCAG

Informacja z otwarcia ofert dla zadania: „Budowa placu zabaw w Paniówkach”.

Informacja z otwarcia ofert dla zadania: „Budowa placu zabaw w Paniówkach”.

Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

 

Termin wykonania

 zamówienia

Okres gwarancji
deklarowany przez Wykonawcę
(wymagany 5 lat)

Warunki

płatności

 

1.

 

 

BAUGART Spółka z o.o.

ul. Floriana 7,

44-190 Knurów

 

86 849,32 zł.

 

do 65 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

6 lat

 

do 30 dni

 

2.

 

 

PPE POLAND Sp. z o.o.

ul. Metalowców 3A,

41-600 Świętochłowice

 

 

98 679,80 zł.

 

do 65 dni kalendarzowych

od daty zawarcia umowy

 

6 lat

 

do 30 dni

 

UWAGA WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Wykonawca w terminie 3 dni  od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6  do SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 88 000,00zł.

Pobierz plik: PDFInformacja z otwarcia ofert_BIP.pdf